SEPS otvára verejnú konzultáciu k podporným službám ES SR pre roky 2019 a 2021

Bratislava 1. mája (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky otvára verejnú konzultáciu k dokumentu "Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021". Informoval o tom Norbert Deák, vedúci odboru komunikácie SEPS.

Cieľom verejnej konzultácie je podľa neho odborná diskusia k dokumentu za účasti všetkých dotknutých subjektov – poskytovateľov podporných služieb, účastníkov trhu s elektrinou, orgánov štátnej správy a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Verejná konzultácia bude ukončená 10. mája, následne spoločnosť SEPS spracuje predložené námety a 17. mája bude v Bratislave zorganizovaný workshop k výsledkom verejnej konzultácie.

Z dôvodu zabezpečenia vhodných priestorov je potrebné, aby záujemcovia o účasť na workshope zaslali záväznú prihlášku na registračnom formulári najneskôr do 3. mája do 12.00 hod. na adresu: workshop_pps@sepsas.sk. Presné miesto a čas konania workshopu budú určené podľa počtu zaregistrovaných záujemcov, ktorým sa zašle najneskôr do 14. mája pozvánka na workshop.

Deák zdôraznil, že dokument "Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021" je sumarizáciou informácií a argumentov pre zabezpečenie dostatočného objemu podporných služieb na roky 2019 až 2021 pri minimalizácii nákladov na obstaranie podporných služieb na základe ekonomicky efektívneho a transparentného princípu prostredníctvom viacročného výberového konania.

Pravidlá konzultačného procesu, ako aj dokument spolu s dvoma prílohami (Manažérske zhrnutie štúdie spoločnosti EuroEnergy, s.r.o. 'Posouzení variant výrobního mixu ES SR Aktualizované manažerské shrnutí pro orgány státní správy SR' a Prehľad úspor pri obstarávaní podporných služieb v rokoch 2010 až 2017), formulárom na zaslanie pripomienok a registračným formulárom na workshop k výsledkom verejnej konzultácie možno podľa neho nájsť na webstránke spoločnosti SEPS pod odkazom https://www.sepsas.sk/VerKon_2018_04_19.asp?kod=642.

Copyright © TASR 2018

Odborní partneri