MH SR analyzuje plnenie cieľov energetickej efektívnosti,zašle výročnú správu EK

Bratislava 18. apríla (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR analyzuje plnenie cieľov energetickej efektívnosti a zašle výročnú správu Európskej komisii (EK). TASR o tom informoval rezort hospodárstva s tým, že víta odporúčania Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) súvisiace s monitorovaním údajov o obnove budov ústredných orgánov štátnej správy (ÚOŠS).

"MH SR v súčasnosti analyzuje a vyhodnocuje stav a plnenie všetkých cieľov energetickej efektívnosti. Pripravujeme výročnú správu, ktorú následne pošleme Európskej komisii," priblížil hovorca rezortu Maroš Stano.

Zároveň uviedol, že vyhodnocovanie plnenia záväzného cieľa úspor energie v budovách, ktoré vyplýva z európskej smernice, sa zlepšilo. "Dôvodom je najmä rozšírenie a aplikácia nových postupov v monitorovaní energetickej efektívnosti a skvalitnenie odovzdávania údajov do monitorovacieho systému (vrátane sektora budov)," vysvetlil Stano.

Rezort tak reagoval na zistenia NKÚ, ktorý skonštatoval, že Slovensko zaostáva za plnením európskych záväzkov v oblasti energetických úspor. NKÚ preveril dodržiavanie záväzkov SR v tejto oblasti voči Európskej únii (EÚ) najmä v budovách ÚOŠS. Skontrolované bolo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a Environmentálny fond za roky 2014 – 2016. Úrad zároveň navrhol niekoľko odporúčaní na nápravu stavu.

Závažným nedostatkom je podľa NKÚ neexistencia celkových údajov v monitorovacom systéme energetickej efektívnosti o zdrojoch a sumách financovania obnovy budov a rovnako aj nedostatky v personálnej politike. NKÚ zároveň odporúča, aby kompetentné orgány zabezpečili čo najskoršie čerpanie zdrojov z európskych fondov a znížili administratívnu záťaž v procese ich prideľovania. Kontrolóri tiež navrhujú nastaviť systém nahlasovania údajov do monitorovacieho systému o všetkých obnovených budovách tak, aby boli výstupy dostupné, kvalitné a použiteľné na analýzu.

"Ministerstvo hospodárstva SR víta odporúčania NKÚ, ktoré sa týkajú systému nahlasovania údajov do monitorovacieho systému. Rovnako vítame odporúčania súvisiace s monitorovaním údajov o vyčlenených prostriedkoch pre naplnenie stratégie obnovy budov, ako aj vynaložených finančných prostriedkoch na obnovu budov ÚOŠS," skonštatoval hovorca.

So správou sa oboznamuje aj ministerstvo dopravy, do ktorého kompetencie patrí problematika energetickej hospodárnosti budov. "Sme tiež v rokovaní s Ministerstvom hospodárstva SR, ktoré zastrešuje problematiku energetických úspor a s ktorým komunikujeme o našich alternatívnych spôsoboch dosahovania stanovených cieľov," informovala hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.

Podľa MH SR Slovensko v súčasnosti napĺňa trajektóriu úspor v budovách, smeruje k naplneniu národného indikatívneho cieľa energetickej efektívnosti pre rok 2020 a priebežne sa napĺňa aj záväzný kumulatívny cieľ u konečného spotrebiteľa pre rok 2020.

Copyright © TASR 2018

Odborní partneri