ZDE: ÚRSO nestíha vydávať rozhodnutia o cenách elektriny pre rok 2018

Bratislava 11. decembra (TASR) - Aj keď predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ľubomír Jahnátek už 28. novembra verejne oznámil, ako sa zmenia parametre skladby koncovej ceny elektriny pre domácnosti a malé podniky od roku 2018, dodávateľom elektriny, ktorí sú členmi Združenia dodávateľov energií (ZDE), neboli ešte ani v uplynulom týždni doručené príslušné cenové rozhodnutia. Takýto stav vznikol aj napriek tomu, že samotní dodávatelia podali cenové návrhy už skôr počas jesene. Informoval o tom v pondelok predseda ZDE Michal Hudec.

Regulované ceny elektriny sa podľa neho majú podľa oznámení z tlačovej konferencie ÚRSO zmeniť od 1. januára 2018, teda už o 21 dní. Vo vzorových obchodných podmienkach pre poskytovanie univerzálnej služby, ktoré vydal ÚRSO, sa však uvádza, že dodávateľ zverejňuje zmeny cenníka združenej dodávky elektriny "najmenej 30 dní pred jeho účinnosťou" na svojom webovom sídle". Je tiež explicitne stanovená povinnosť dodávateľa "informovať odberateľa elektriny o zmene ceny za dodávku elektriny (...) najneskôr 30 dní pred účinnosťou zmeny".

Pre neefektívne konanie ÚRSO a prieťahy v cenových konaniach väčšina dodávateľov elektriny nedokáže objektívne informovať domácnosti a malé podniky o presných zmenách cien od 1. januára 2018 v určenom 30-dňovom predstihu. Súčasný stav vytvára pre dodávateľov riziko vypovedania zmlúv zo strany ich vlastných odberateľov elektriny. Tí majú právo na výpoveď tiež na základe vzorových obchodných podmienok, kde sa definuje, že odberateľ tak môže učiniť bezodplatne, ak dodávateľ nedodrží vyššie spomenutú informačnú lehotu 30 dní. Takéto právo sa vzťahuje na zmluvy uzavreté na neurčitú dobu, ale aj na zmluvy uzavreté na určitú dobu.

"Od niektorých našich členov prichádzajú informácie, že ÚRSO v neformálnych bilaterálnych diskusiách dokonca odporučil uplatňovať upravené, teda vyššie regulované ceny za komoditu až od neskoršieho obdobia, napríklad od 1. februára 2018. A to s odôvodnením získania času na dodržanie 30-dňovej informačnej lehoty a vyhnutiu sa riziku prípadných výpovedí zo strany odberateľov a prechodu ku konkurenčným dodávateľom. Takéto odporúčania však nemožno pokladať za systémové, nakoľko účtovanie nižších maloobchodných cien, ktoré nereflektujú skutočnú nákupnú cenu na veľkoobchodnom trhu, znamená de facto vytváranie straty pri podnikaní a je jedno, či len počas jedného mesiaca alebo iného prechodného obdobia," vyhlásil Hudec.

ZDE podľa neho dlhodobo poukazuje na neefektívnosť necenovej regulácie, do ktorej spadá aj regulovanie obchodných podmienok univerzálnej služby. Rovnako je potrebné pripomenúť medziročne sa zhoršujúce podnikateľské prostredie v činnosti dodávok energií cenovo regulovaným segmentom zákazníkov. Súčasný extrémny rozsah regulácie ako takej, vrátane narastajúcej administratívnej záťaže, je hlavnou bariérou pre rozvoj hospodárskej súťaže na trhu s elektrinou.

UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať reakciu ÚRSO.

Copyright © TASR 2017