MH SR: Dotácie pomôžu znížiť náklady na energiu v domácnostiach

Bratislava 1. augusta (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR dňom 1. augusta 2011 vyhlasuje pre všetky domácnosti na Slovensku výzvu na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody. Záujemcovia môžu podávať žiadosti do konca novembra 2011 Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA). Na dotácie vyčlenilo Ministerstvo hospodárstva SR sumu 2.675.200 €.

Dotácie sú určené výhradne na podporu zavádzania kotlov na biomasu a slnečných kolektorov pre domácnosti. Dotovaná plocha pre kolektory inštalované na rodinné domy môže predstavovať najviac 8 m2 a výška dotácie ostáva nezmenená a predstavuje 200 € na 1 m2. Celkovo tak žiadatelia môžu získať maximálne 1600,- € na slnečné kolektory. V prípade bytových domov je dotácia 100 € na 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov, pričom najvyššia dotácia je v rozsahu najviac 3 m2 na každý byt.

Dotácie sa budú určovať na tzv. plochu apertúry, ktorá je spravidla uvedená v prílohe certifikátu Solar Keymark. Všetky bližšie informácie žiadatelia nájdu na internetových stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk alebo na stránkach Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre www.siea.sk

Výšku dotácie určenej na využívanie biomasy možno poskytnúť maximálne do výšky 30 % z kúpnej ceny jedného kotla nainštalovaného v rodinnom dome žiadateľa, najviac však do výšky 1000,- €. Dotácie určené pre kotly na biomasu uvedené do prevádzky po vyhlásení výzvy musia dosahovať účinnosť až 85 %. Pri kotloch uvedených do prevádzky pred vyhlásením výzvy je postačujúca účinnosť 84 %. Požiadavky na účinnosť kotlov boli sprísnené na základe európskej smernice 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Cieľom podpory slnečných kolektorov a kotlov na biomasu pre domácnosti je zvýšenie podielu využívania obnoviteľnej energie pri výrobe tepla, čím sa prispeje k splneniu podielu využívania obnoviteľnej energie deklarovaného v Stratégii vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR (2007) ako aj v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov (2010). Podporou zariadení na využívanie slnečnej energie a biomasy sa prispeje aj k vytvoreniu, resp. udržaniu pracovných miest v oblasti výroby a montáže zariadení na využívanie obnoviteľnej energie.

Kristián Takáč, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri tejto príležitosti uviedol: „Takto vyzerá reálna podpora obnoviteľných zdrojov energie v praxi. Pri využívaní slnečnej energie chceme podporovať v prvom rade domácnosti, a nie špekulantov, ako tomu bolo v minulosti, keď niekoľko vybraných ľudí využíva štedro nastavené výkupné ceny elektrickej energie zo slnka a predražujú tak náklady na energie všetkým domácnostiam na Slovensku. Verím, že týmto opatrením prinesieme reálne zníženie nákladov na energie maximálnemu počtu domácností na Slovensku."

Dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu sú udeľované v súlade s platnou legislatívou, a to na základe § 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2011.

Keďže sa očakávalo schválenie nového zákona, a tým aj vyhlásenie novej výzvy na predkladanie žiadostí o túto dotáciu, budú všetky žiadosti prijaté do 1. júla tohto roku posudzované už podľa nových kritérií. Žiadatelia, ktorí svoje žiadosti podali ešte pred 1. 7. 2011 a ktorých žiadosti ešte neboli vybavené, nebudú musieť predložiť novú žiadosť. Všetci títo žiadatelia dostanú písomnú výzvu na jej doplnenie o ďalšie prílohy požadované novelizovaným zákonom. Zoznam všetkých príloh je špecifikovaný vo výzve na predkladanie žiadostí. Žiadatelia, ktorí podali žiadosť po 1. júli do dnes, budú musieť podať novú žiadosť v zmysle podmienok určených vo výzve. SIEA pripravila pre žiadateľov vzory žiadostí o vydanie potrebných potvrdení, odkaz na kontakty inštitúcií, ktoré potvrdenia vydávajú, ako aj vzory čestných vyhlásení, ktoré je potrebné k žiadosti doložiť. Všetky potrebné informácie, ktoré pomôžu žiadateľom pri získaní potrebných potvrdení, sú dostupné na stránke www.siea.sk a www.mhsr.sk.

Záujemcovia o inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu môžu využiť bezplatné energetické poradenstvo, ktoré SIEA poskytuje v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU v poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach. K dispozícii je aj bezplatná poradenská linka 0800-199-399.

Prehľad čerpania dotácií

Do konca roku 2010 poskytovala SIEA dotácie v rámci Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Poskytnutých bolo celkove 4115 príspevkov v súhrnnej hodnote vyše 3,9 milióna €. Do konca júna 2011 zaregistrovala SIEA 1434 nových žiadostí o dotácie v celkovej požadovanej sume vyše 1,38 milióna €.

Podrobnejšie informácie: Katarína Antalová, 0905 253 629, katarina.antalova@siea.gov.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR, ktorá administruje viacero podporných programov. Medzi jej úlohy patrí napríklad monitorovanie a vyhodnocovanie energetickej efektívnosti a poskytovanie bezplatného energetického poradenstva v konzultačných centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach. Projekt ŽIŤ ENERGIOU je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Informáciu TASR poskytlo komunikačné oddelenie MH SR.

Copyright © TASR 2011