Nová cenová vyhláška platí už aj vo vodárenstve

Regulačný úrad dnes vydal novú cenovú vyhlášku vo vodárenstve. Zrušila sa dvojzložková maximálna cena.

V zbierke zákonov dnes vyšla nová vyhláška ÚRSO č. 21/2017 pre výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ktorá je účinná od štvrtka 16. februára.

Do dňa doručenia nového cenového rozhodnutia regulovanému subjektu na rok 2017 sa má uplatniť cena schválená rozhodnutím na roky 2014 – 2016 a rovnako sa postupuje, ak cena pre tento rok ešte nebola určená. Dosiaľ podané návrhy cien na rok 2017 sa posúdia v súlade s touto vyhláškou.

Zrušená bola vyhláška ÚRSO č. 225/2016, ktorá obsahovala ustanovenie o zavedení dvojzložkovej ceny, skladajúcej sa z variabilnej a fixnej časti.

Pri výpočte výšky primeraného zisku do vzorca vstupuje účtovná (zostatková) hodnota hmotného a nehmotného majetku v roku 2015 používaného na regulovanú činnosť podľa prílohy 12.

Výšky primeraného zisku boli oproti vyhláške 195/2013, platnej do konca minulého roka, stanovené odlišne. Pre subjekt, ktorého dodávka pitnej vody verejným vodovodom nepresiahne 1 milión m3 sa stanovili na 0,04 € na 1 m3 množstva dodanej pitnej vody v roku t vrátane vlastnej spotreby. Pri odvádzaní a čistení odpadovej vody nesmie jeho výška pri množstve do 1 mil. m3 presiahnuť 0,05 € za 1 m3 odvedenej vody opäť v roku t, t.j. roku na ktorý sa určuje alebo platí cena.

© energia.sk

Ďalšie tlačové správy


Odborní partneri