Svetlana Gavorová: Dotácia pre malé OZE je nový spôsob čerpania eurofondov

Domácnosť, ktorá požiada o poukážku na fotovoltické panely či veternú turbínu, nemôže počítať s výkupnou cenou na vyrobenú elektrinu. Taktiež elektrina nevyužitá v dome pôjde zadarmo do siete. Na detaily pripravovaného dotačného programu sme sa opýtali riaditeľky SIEA. Vysvetlila, prečo je energetický audit v prípade bytoviek podmienkou pre získanie dotácie, čo ak poukážka prepadne a kto bude musieť zafinancovať prípadný dlh, ak by sa voucher po inštalácii nepreplatil.

Podmienky podpory programu Zelená úsporám hovoria len o bytových a rodinných domoch. Znamená to, že na chaty alebo iné rekreačné bývanie sa poukážka nebude vzťahovať?

Príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie OZE v domácnostiach je plánovaný len pre rodinné a bytové domy. Jedným z cieľov operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) je znižovanie emisií skleníkový plynov a to priamo súvisí s využívaním OZE v domácnostiach. Je efektívnejšie podporiť inštaláciu zariadenia na využívanie OZE v rodinnom alebo bytovom dome, kde sa domácnosť zdržiava prevažnú časť roka a teda väčšia časť spotrebúvanej energie môže byť nahradená energiou z OZE.

Energetický audit pre bytovky nie je dosiaľ veľmi rozšírený. Prečo bola pre dotáciu stanovená táto podmienka? Čo ak bytovka audit nemá alebo z auditu nevyplynula vhodnosť inštalovať OZE? Bude to dôvod pre zamietnutie žiadosti?

Z požiadaviek Európskej komisie vyplynulo, že európska podpora môže byť poskytnutá len v prípadoch, ak bude využitá efektívne. Nebolo by efektívne podporiť inštaláciu zariadenia na využívanie OZE v budove, ktorú je potrebné napríklad zatepliť. Po zateplení by sa totiž zariadenie stalo zbytočne predimenzovaným. Preto bola medzi špecifické požiadavky OP KŽP zaradená podmienka, aby inštalácii zariadení na využívanie OZE v bytových domoch predchádzal energetický audit.

Úlohou energetického audítora je posúdiť, či boli realizované všetky vhodné opatrenia na zníženie spotreby tepla na vykurovanie alebo prípravu teplej vody. Ak nie, mal by ich navrhnúť. Výkon podporeného zariadenia by mal byť nadimenzovaný už na stav budovy po realizácii úsporných opatrení.

Ak domácnosť nespotrebuje celú vyrobenú elektrinu z OZE, príp. prekročí aj kapacitu akumulátora, čo s jej prebytkom?

Domácnosti v bytovom dome v pripravovanom kole nebudú môcť získať poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov. V prípade rodinného domu bude domácnosť nespotrebovanú elektrinu z podporených inštalácií dodávať do distribučnej sústavy bezodplatne. V prípade, že distribučná sústava nie je schopná prebytočnú elektrinu odobrať, musí domácnosť rešpektovať podmienky pripojenia v danej lokalite.

Môže si domácnosť v dome na elektrinu vyrobenú z dotovaného zariadenia po jeho sprevádzkovaní uplatniť podporu podľa zákona 309/2009?

Nie, domácnosť, ktorá požiada o podporu z tohto projektu, nemá nárok na povinný výkup elektriny za cenu elektriny na straty a ani nárok na doplatok.

Podmienky umožňujú poskytnúť poukážku na viacero rôznych zariadení na 1 nehnuteľnosti, povedzme fotovoltické panely aj tepelné čerpadlo. Bude sa to pri posudzovaní ďalšej žiadosti o poukážku brať do úvahy?

Pri posudzovaní druhej žiadosti nebudú uprednostňovaní žiadatelia, ktorí ešte žiadnu poukážku na nič nedostali.

Ak voucher z nejakého dôvodu prepadne, bude môcť uchádzač získať novú prednostne alebo musí počkať na novú výzvu pre predkladanie žiadostí spolu s ostatnými záujemcami?

Ak poukážka prepadne, a kolo, v ktorom bola táto poukážka vydaná ešte nie je ukončené, domácnosť môže požiadať o vydanie novej poukážky. Domácnosť nedostane novú poukážku prednostne. Žiadosti o poukážky budú vydávané v poradí, v akom boli doručené.

Poukážky sa budú preplácať firmám po inštalácii a zaplatení faktúry. Čo ak SIEA nepreplatí zhotoviteľovi poukážku, napríklad z dôvodu nesplnenia podmienok či nepredloženia povinných príloh? Znamená to, že rozdiel bude musieť dodatočne zaplatiť domácnosť?

Rozdiel by mala dodatočne uhradiť domácnosť vtedy, ak SIEA neuhradila poukážku z dôvodu, že neboli predložené všetky povinné prílohy, ktoré mala podľa Všeobecných podmienok a Osobitných podmienok domácnosť odovzdať zhotoviteľovi, alebo ak bolo zo strany SIEA preukázané, že povinné prílohy, ktoré predložila domácnosť prostredníctvom oprávneného zhotoviteľa sú v rozpore s týmito podmienkami.

Ak SIEA nepreplatí poukážku z dôvodu na strane oprávneného zhotoviteľa, napríklad ak zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky neskôr ako 6 mesiacov po ukončení inštalácie, nie je dôvod, aby domácnosť vzniknutý rozdiel doplatila.

Ktoré zariadenia by sa mohli podporiť ako prvé?

SIEA neplánuje do prvého kola žiadne obmedzenia pre zariadenia uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Reálnou bariérou je inštalácia veterných turbín, pre ktoré nie sú odborne spôsobilé osoby podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z.. Ak však počas vyhláseného kola zmena všeobecne záväzných právnych predpisov umožní získať požadovanú odbornú spôsobilosť, nič nebude brániť tomu, aby oprávnený zhotoviteľ uzavrel so SIEA zmluvu o preplácaní poukážok aj na veterné turbíny. Oprávnený zhotoviteľ, teda subjekt, ktorý už bude mať zmluvu so SIEA podpísanú, môže dodatkom zmluvy získať oprávnenie aj na inštaláciu veterných turbín, ak predloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti a čestné vyhlásenie tejto osoby, že bude vykonávať inštalácie zariadení pre zhotoviteľa.

Koľko výziev či kôl sa predpokladá pre vyčerpanie pilotného projektu, resp. ako sa budú kolá rozlišovať?

Podľa OP KŽP má SIEA minimálne raz ročne aktualizovať výšku podpory, a to v závislosti od vývoja trhových cien zariadení. Cieľom projektu Zelená domácnostiam je podporiť inštalácie malých zariadení na využívanie OZE s celkovým inštalovaným výkonom minimálne 55 MW. Osobitné podmienky jednotlivých kôl budú nastavené na základe skúseností z prechádzajúcich kôl tak, aby bol tento cieľ splnený.

Proces fungovania programu pripomína český program Nová zelená úsporám. Inšpirovali ste sa ním alebo inou zahraničnou skúsenosťou?

Pri nastavení fungovania programu bolo nevyhnutné vymyslieť nový, pilotný mechanizmus, akým je možné desiatky miliónov eur z európskych zdrojov transparentným spôsobom rozdeliť do domácností. Nikdy pred tým sme takúto skúsenosť na Slovensku nemali. Sledovali sme samozrejme aj podobné podporné schémy, ktoré fungujú v okolitých krajinách, či už v Rakúsku alebo v Českej republike. Hlavným cieľom pri nastavovaní bolo, aby sme čo najviac odbremenili domácnosti a zároveň vedeli zabezpečiť, že sa peniaze nebudú rozdeľovať akýmkoľvek neuváženým spôsobom. Veríme, že práve vybranou formou národného projektu sa nám to podarilo.

Na záver - neobávate sa zvyšovania cien zariadení a montáží? Aký vplyv na trh by tento program mohol mať?

Vývoj cien zariadení a montáží by malo uspokojivo riešiť trhové prostredie. Je to domácnosť, kto si bude vyberať a jednou z podstatných zložiek jej rozhodovania musí byť samozrejme aj cena.

Svetlana Gavorová je generálnou riaditeľkou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá je realizátorom národného projektu Zelená domácnostiam. Ide o prvú etapu podpory zameranej na využívanie malých OZE v rodinných a bytových domoch s rozpočtom 45 miliónov eur. Celková vyčlenená suma na túto formu podpory však predstavuje 115 miliónov eur z európskych a štátnych zdrojov.

Viac o dotačnom programe sa dozviete v súvisiacich článkoch.

(c) Text a foto: energia.sk

Odborní partneri