Ondrej Matej: Šéfom ÚRSO má byť odborník, nie stranícky nominant

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a Regulačná rada sa musia zbaviť nálepky „jedného muža“, myslí si analytik Ondrej Matej z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo.

Vláda chystá novelu zákona o regulácii. Oddeliť sa má funkcia predsedu ÚRSO a Regulačnej rady, posilniť by sa mala aj úloha podpredsedu úradu. Prečo podľa vás kabinet teraz prichádza so zmenami, na ktoré odborná verejnosť upozorňuje už roky?

Oddelenie predsedu úradu a predsedu rady je správny krok. Rada podľa aktuálne platného zákona nielenže prijíma regulačnú politiku, koncepciu regulácie, no je aj odvolacím orgánom voči rozhodnutiam úradu. Ak by bola funkcia predsedu úradu kumulovaná, tak ako doteraz, dochádzalo by k neadekvátnej koncentrácii moci v jedných rukách a predseda úradu by de facto kontroloval sám seba.

Problémom však je aj aktuálne personálne obsadenie rady. Mnohí jej členovia tam boli menovaní „za zásluhy“ a nie sú dostatočne aktívni a nevytvárajú vnútornú odbornú oponentúru predsedovi.

Vzhľadom na transparentnosť rozhodnutí a možností opravného prostriedku je preto dôležité úrad a radu zbaviť nálepky „jedného muža“. Navrhujeme, aby úrad mal dvoch podpredsedov a rozhodnutia spolupodpisoval predseda a podpredseda úradu zodpovedný za danú oblasť.

Čo sa týka motivácie vládneho kabinetu, predpokladáme, že jeho aktuálne návrhy vychádzajú z uvedomenia si toho, že úrad „jedného muža“ (tak ako fungoval doteraz) nie je šťastným riešením. Dôvodom môže byť doterajšia absolútna nekomunikácia úradu a jeho ignorovanie pripomienok odbornej verejnosti (výrobcov, distribútorov, dodávateľov, ministerstva hospodárstva...). Táto situácia pretrvávala už dlhšie obdobie a vláda sa pridala na stranu odbornej verejnosti až keď pochopila, že úrad ju svojimi rozhodnutiami politicky poškodzuje.

Bude nové rozdelenie právomocí naozaj reformné alebo iba formálne?

Odpoveď je momentálne zložitá. Poznať ju budeme, až keď budú ustanovení noví predseda úradu i rady a budeme vidieť ich konkrétne kroky smerom k zabezpečeniu transparentnosti a nezávislosti úradu.

Minister hospodárstva naznačil, že do pripravovaného zákona sa môže dostane aj úprava kritérií pre výber predsedu ÚRSO, ktoré často vládni predstavitelia označujú za náročné. O čom vypovedá snaha „zjemniť“ požiadavky na šéfa ÚRSO?

Sme za to, aby takéto posty zastávali odborníci a nie stranícki nominanti označovaní ako krízoví manažéri pre všetko. Preto je dôležité, aby spĺňanie odborných požiadaviek kandidátov a ich konkrétna prax v energetike boli jasne dokumentované. Veľmi dôležité je i to, aby predseda rady a úradu boli akceptovaní odbornou verejnosťou a po nastúpení do úradu začali intenzívne komunikovať, transparentne a včas predkladať zámery úradu a nezávisle konať.

V politickej atmosfére, keď vláda „prinútila“ ÚRSO meniť distribučné tarify a podpredseda úradu sa osobne zúčastnil rokovania koaličnej rady, dá sa očakávať, že ÚRSO sa bude v budúcnosti správať nezávisle?

Podpredseda úradu sa jasne týmto krokom odborne diskvalifikoval a rezignoval na nezávislosť úradu. Ešte dnes nájdete na stránke ÚRSO chronologicky usporiadané reakcie úradu, ktoré odmietajú upozornenia odbornej verejnosti na vznikajúci problém s rastúcimi cenami energií ešte z obdobia na prelome rokov 2016/2017. Odmietanie týchto upozornení dalo priestor politikom na okamžité zrušenie nezávislosti úradu a predháňanie sa v často nezákonných postupoch a vyhláseniach.

Paradoxne, existuje aj iná skupina odborníkov, ktorá taktiež nie celkom nezávisle ovplyvňovala úrad predložením škandalóznych cenových návrhov. Toto je memento pre akéhokoľvek nového predsedu úradu. Pretože distribučné spoločnosti, v mene ktorých boli návrhy podané, sa verejnosti ani len neospravedlnili. Možno preto predpokladať, že aj v ďalších budúcich cenových návrhoch od tých istých tvorcov budú skryté prekvapenia.

Čo vo všeobecnosti očakávate od nového predsedu ÚRSO? Aké by mali byť jeho prvé kroky po nástupe do úradu?

Po mnohoročnom „vládnutí“ jedného muža je toho veľmi veľa, čo bude potrebné urobiť a zmeniť. Avšak prvé kroky by mali jednoznačne súvisieť s odstránením byrokracie a zvýšením transparentnosti úradu.

Aj preto by mal byť nový šéf ÚRSO akceptovaný celospoločensky, nielen aktuálnou vládnou garnitúrou. Mali by ho rešpektovať tak odborné organizácie, účastníci trhu, ako aj ostatní experti pohybujúci sa v sektore energetiky. Len tak nebude hneď od začiatku spájaný s rôznymi záujmovými skupinami či konkrétnymi politikmi. V opačnom prípade bude nezávislosť úradu a jeho transparentné konanie v prospech všetkých účastníkov trhu už od začiatku spochybnené.

Treba si totiž uvedomiť, že trh s energiami má množstvo účastníkov, ktorí od výrobcu musia energiu bezpečne a spoľahlivo dostať až ku konečnému spotrebiteľovi. Vzťahy v tomto reťazci by už úrad nemal riešiť bilaterálne s každým účastníkom trhu osobitne. Prísny úrad a jeho neskutočná byrokracia, v rámci ktorej musíte hlásiť aj to, že nie je čo hlásiť, nemôže byť naďalej autoritou z pozície sily. Musí prísť schopnosť komunikovať a obhájiť svoje postoje v odborných diskusiách. Úrad sa nesmie stať úložiskom zaslúžilých politikov, či energetikov. Musia tam prísť ľudia, ktorí vedia o trhu s energiami maximum.

Veľa vecí sa dá v úrade zjednodušiť – a to tak, aby vznikol priestor na dôležitejšie veci. Úrad si roky buduje pozíciu prísneho predsedu a má štáb úradníkov, u ktorých nie je potrebná znalosť energetiky. Ich realizácia spočíva vo vlastníctve príslušnej pečiatky potrebnej k predsedovmu podpisu. A tak úrad vydáva stovky rovnakých prevádzkových poriadkov, desiatky cenových rozhodnutí, ktoré by sa dali nahradiť jedným, možno tromi záväznými dokumentami. Taktiež hra na reguláciu ceny komodity, ktorej cena vzniká v konkurenčnom prostredí a na energetickej burze, je hrou akoby z obdobia pred rokom 1989. Absentuje seriózna politika riešenia energetickej chudoby a pretrvávajú snahy o povýšenie ochrany spotrebiteľa nad úroveň ochrany v iných odvetviach.

To všetko, no aj mnohé iné veci, by bolo potrebné zmeniť. Preto pred novým predsedom ÚRSO stojí veľké množstvo práce. To ale za predpokladu, že bude mať záujem skutočne o zmenu k lepšiemu a nepôjde len o kozmetické úpravy fungovania úradu za účelom naháňania politických bodov.

Ondrej Matej je predseda správnej rady Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH). V minulosti pôsobil tiež ako poslanec NR SR. V rokoch 2005 a 2006 bol generálnym riaditeľom Železničnej spoločnosti Slovensko. Prepis rozhovoru autorizoval.

© energia.sk