Edičné princípy

I. Cieľ

(a) Cieľom edičných princípov je určiť pravidlá vydávania portálu „energia“, ktorý sa prevádzkuje na doméne www.energia.sk. Edičné princípy sú záväzné pre vydavateľskú spoločnosť, jej spolupracovníkov, pre používateľov služieb portálu „energia“ (predovšetkým pre používateľov diskusných fór a diskusií) a pre všetky tretie strany, fyzické a právnické osoby, ktoré spolupracujú s vydavateľskou spoločnosťou.

II. Vydavateľská spoločnosť a portfólio internetových služieb

(a) Portál „energia“ vydáva spoločnosť „energy online,a.s.“, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I (Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5079/B), so sídlom na Pribinovej ulici 25 v Bratislave (ďalej ako „vydavateľ“).

(b) Portál „energia“ (ďalej ako „energia“) sa vydáva na doméne prvej úrovne „energia.sk“. Pod portfólio portálu spadá i blog vydávaný na doméne „energomania.sk“, ktorého tvorba a využívanie sa rovnako riadia týmito edičnými princípmi. Rovnako je priestorom portálu energia.sk podľa týchto Edičných princípov i doména a obsah stránky www.cenaenergie.sk.

(c) Špecifickou súčasťou portfólia sú diskusné fóra a diskusie k obsahu, ktoré sa vydávajú ako súčasť portálu „energia“ a ich obsah tvoria predovšetkým čitatelia portálu. Pravidlá využívania diskusných fór a diskusií k obsahu sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Edičných princípov.

III. Nezávislosť redakcie

(a) „Energia“ sa snaží informovať objektívne a vytvára priestor pre konfrontáciu rôznych názorov.

(b) Redakcia pracuje nezávisle. Editori sa pri výbere informácií a informačných zdrojov riadia svojim vlastným úsudkom a kritickým pohľadom. Hlavným kritériom pre výber dát je ich kvalita (informačná, v prípade audio-vizuálnych materiálov i estetická).

(c) Editori a obsahoví spolupracovníci portálu „energia“ informujú „vydavateľa“ o možných konfliktoch záujmov, ktoré by vznikli v súvislosti s výkonom ich pracovnej náplne. Vydavateľ v takomto prípade zabezpečí vykonanie úlohy iným spôsobom tak, aby sa konflikt záujmov odstránil.

(d) Editori môžu zastupovať portál „energia“ výlučne so súhlasom „vydavateľa“ a to iba v obsahových záležitostiach.

(e) Na verejných podujatiach, ktoré sledujú ideologický, politický alebo mocenský záujem v oblasti, ktorá podľa čl. IV spadá do tematického zamerania portálu „energia“, sa editori môžu zúčastniť iba ako nezávislí reportéri portálu „energia“. O účasti na takomto podujatí musia informovať „vydavateľa“ s dostatočným časovým predstihom.

(f) Pre editorov portálu „energia“ platí zákaz spolupráce s akýmikoľvek inými elektronickými, tlačovými alebo audiovizuálnymi médiami na Slovensku alebo v zahraničí. O výnimke rozhoduje „vydavateľ“ s tým, že sa s editorom dohodne na podmienkach, za akých sa mu povoľuje spolupracovať s konkurenciou. Editori môžu po predošlom súhlase „vydavateľa“ vystúpiť v iných internetových, tlačových alebo audiovizuálnych médiách v mene portálu „energia“, avšak iba v obsahových záležitostiach.

(g) Tretie strany, ktoré spolupracujú s „vydavateľom“, si nenárokujú zasahovať do fungovania redakcie a/alebo ovplyvňovať editorov v ich práci, či už priamo alebo nepriamo. Tretie strany môžu editorom nezáväzne dodávať odborné a technické informácie a vlastné stanoviská k energetickým, legislatívnym a regulačným otázkam.

(h) Obsah portálu „energia“, s výnimkou priestoru označeného ako „Reklama“, nesmie cielene presadzovať mocensko-politické záujmy; portál je platformou pre konfrontáciu rôznych názorov.

IV. Tematické zameranie a redakčná línia

(a) Portfólio „energia“ sa zameriava na oblasť energie a energetiky. Sekundárne na problematiku, ktorá s energiou alebo energetikou súvisí. Redakcia informuje o relevantných témach v prvom rade v kontexte SR.

(b) Názory, presvedčenia a hodnoty členov redakcie vytvárajú redakčnú líniu portálu „energia“. Redakčná línia sa považuje za súbor preferencií a názorov kolektívu editorov a/alebo editorov - jednotlivcov, nie je však stanoviskom portálu „energia“. Prejavuje sa spravidla pri tvorbe autorských názorov a komentárov, videokomentárov a príspevkov v rámci diskusných fór. Ani v týchto prípadoch nereprezentuje stanovisko portálu "energia".

V. Typy obsahu a autorstvo

(a) Obsah „energia“ sa štruktúruje v rámci nasledovných kategórií:

  • Aktuálna správa (článok),
  • Názor a komentár,
  • Videokomentár,
  • krátky video formát "Pýtame sa",
  • Týždenný prehľad udalostí v energetike v slovenskom jazyku,
  • Týždenný prehľad udalostí v energetike v anglickom jazyku,
  • Rozhovor,
  • Téma,
  • Legislatíva,
  • Analýza,
  • Poradíme vám,
  • Diskusné  fórum,
  • Video,
  • Fotogaléria,
  • Kalendár,
  • Časovač,
  • Webová kalkulačka,
  • Anketa,
  • Tlačová správa,
  • Energetická mapa.

(b) Portál „energia“ vytvára predovšetkým vlastný autorský obsah, a to pod autorskou značkou „energia“ (alebo "energia.sk").

(c) Editori portálu „energia“ a ostatní obsahoví spolupracovníci „vydavateľa“ nesmú na portáli „energia“ publikovať autorské texty tretích strán a súčasne ich vydávať za autorskú značku „energia“. Musia vždy označiť zdroj informácie, ktorá je autorským dielom tretej strany.

(d) Reklamný obsah tvoria bannerové plochy, videoreklama a typ obsahu „Logo“ a „PR správa“. Logo je exkluzívnym priestorom, ktorý sa pre komerčné účely poskytuje len zmluvným partnerom „vydavateľa“ v kategórii "Komunikačný partner" alebo "Odborný partner".

VI. Financovanie

(a) Portál „energia“ je súkromným projektom, financuje sa zo zdrojov, ktoré zabezpečuje „vydavateľ“.

(b) Zdroje vydavateľa sú v záujme nestrannosti diverzifikované: súkromná vstupná investícia akcionárov „vydavateľa“, komerčné služby portálu „energia“ (t.j. služba "Komunikačné partnerstvo"), podieľanie sa na projektoch financovaných z verejných zdrojov, predaj reklamy, sprostredkovateľská obchodná činnosť, expertno-konzultačná činnosť a ďalšie obchodné aktivity v duchu živnostenského oprávnenia „vydavateľa“.

(c) Súkromná investícia, komerčné služby, verejné zdroje, príjmy z reklamy, ako ani ďalšie zdroje sa nesmú podmieňovať spôsobom, ktorý by viedol buď priamo alebo nepriamo k narušeniu princípu nezávislosti redakcie, ako ho definuje článok III, a/alebo ovplyvňovaniu tematického zamerania a redakčnej línie, ako ich definuje článok IV.

VII. Pravidlá využívania registrácie, diskusných fór a diskusií k obsahu

(a) Podmienkou pre vytvorenie registrácie a využívanie služieb, ktoré sa na registráciu viažu (najmä diskusných fór a diskusií k obsahu), je súhlas s dodržiavaním týchto edičných princípov.

(b) Cieľom diskusných fór a diskusií k obsahu je podporovať pluralitu názorov a rozšíriť informačnú hodnotu obsahu.

(c) Zodpovednosť za obsah diskusného príspevku nesie jeho autor. Zodpovednosť teda nenesie „vydavateľ“ ani portál „energia“.

(d) Vydavateľ si vyhradzuje právo zmazať časť alebo úplné znenie diskusných príspevkov s nevhodným obsahom. Za nevhodný obsah sa považuje taký obsah, ktorý nie je v súlade s týmito Edičnými princípmi.

(e) Pri vytváraní obsahu, ktorý sa publikuje v rámci diskusných fór a diskusií k obsahu, je nevyhnutné:

  • dodržiavať platné zákony Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev,
  • dodržiavať tieto Edičné princípy,
  • vyjadrovať sa v slovenskom jazyku, v ktorom sa portál vydáva (výnimku tvorí prehľad udalostí v anglickom jazyku, kde ak sa povolí diskusia, môže prebiehať i v angličtine).

(f) Diskutérom sa zakazuje:

  • používať slová alebo výrazy, ktoré sú v rozpore s elementárnou spoločenskou etikou; najmä vulgarizmy, osobné útoky, obťažovanie, hrozby, násilie, rasizmus a podobne,
  • prezentovať alebo presadzovať akúkoľvek ideológiu, politické presvedčenie, fanatizmus, hospodárske a ekonomické záujmy, komerčné produkty, mocenské záujmy alebo náboženskú ideológiu,
  • zverejňovať súkromné, citlivé alebo identifikačné informácie o ostatných diskutujúcich, resp. o akýchkoľvek tretích stranách.

VIII. Záverečné ustanovenia

(a) Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto edičné princípy.

(b) Tieto edičné princípy sú záväzné pre „vydavateľa“ portálu „energia“, všetkých jeho zmluvných spolupracovníkov a používateľov web 2.0 služieb portálu „energia“, predovšetkým diskusných fór a diskusií k obsahu. Nadobúdajú účinnosť dňom spustenia portálu „energia“ do online prevádzky na doméne „energia.sk“ a platia až do momentu skončenia vydávania portálu „energia“ „vydavateľom“.

(c) Edičné princípy sú v aktuálnej verzii v tlačenej podobe súčasťou zmluvných vzťahov medzi „vydavateľom“ a jeho zamestnancami a spolupracovníkmi. Edičné princípy sú v aktuálnej verzii v tlačenej podobe súčasťou všetkých typov zmlúv a zmluvných vzťahov medzi „vydavateľom“ a spolupracujúcimi tretími stranami. Edičné princípy v elektronickej podobe, publikované v aktuálnej verzii verejne na doméne „energia.sk“, sú súčasťou podmienok využívania web 2.0 služieb portfólia „energia“.

(d) „Vydavateľ“ zabezpečí všetkým používateľom služieb portfólia „energia“ a svojim partnerom možnosť oboznámiť sa s edičnými princípmi bez obmedzenia prostredníctvom portálu „energia“.

(e) „Vydavateľ“ je oprávnený postihovať porušenie týchto Edičných princípov v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev, ako i v zmysle ustanovení, na ktorých sa dohodol zo svojimi zmluvnými spolupracovníkmi a partnermi.

(f) Porušenie edičných princípov registrovaným používateľom portálu „energia“ sa po posúdení okolností a miery závažnosti situácie môže potrestať zrušením registrácie a/alebo zablokovaním prístupu do portfólia „energia“. Takouto sankciou však nezaniká prípadná občiansko-právna a/alebo trestno-právna zodpovednosť konkrétneho používateľa voči poškodeným stranám.

V Bratislave 29. júla 2010

Aktualizácie: 19. júl 2012