ZDE k regulovaným cenám elektriny v roku 2018

ÚRSO pre rok 2018 neuznal všetky oprávnené náklady dodávky elektriny pre domácnosti. Znížením koeficientu kt pre rok 2018 pokračuje zhoršovanie podnikateľského prostredia v energetike na Slovensku. Spôsob cenovej regulácie môže ďalej znižovať atraktivitu podnikania v dodávke elektriny odberateľom v domácnostiach. Súčasný vývoj na burze naznačuje, že aj v roku 2019 cena elektriny ďalej porastie.

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ľubomír Jahnátek dnes na tlačovej konferencii oznámil základné štatistické údaje o priemerných zmenách regulovaných cien energií pre domácnosti v roku 2018.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na niekoľko skutočností v súvislosti s cenami elektriny:

  • Predseda ÚRSO v úvode uviedol, že regulovaným subjektom Úrad pre rok 2018 neprizná všetky parametre v tej miere, v akej ich pripúšťa príslušná cenová vyhláška ÚRSO č. 18/2017 Z.z.
  • Pre činnosť dodávky elektriny regulovaným zákazníkom má ísť konkrétne o zníženie koeficientu kt z 12 % na 10 %, ktorý do cenového vzorca vstupuje ako percentuálne vyjadrený náklad na nákup diagramu dodávky.

Združenie dodávateľov energií v tejto súvislosti s poľutovaním konštatuje, že ide o ďalší krok, ktorý znižuje celkovú atraktívnosť podnikania v dodávke elektriny domácnostiam. 

Po sérii negatívnych zásahov do podnikateľského prostredia v energetike (posilňovanie cenovej regulácie, rozširovanie pôsobnosti necenovej regulácie, regulovanie vzorových obchodných podmienok, enormný nárast administratívnej náročnosti a s tým súvisiace riziko finančných sankcií za nesplnenie byrokratických povinností, či znášanie takmer celého kreditného rizika za výber distribučných poplatkov a taríf za prevádzkovanie systému a systémové služby dodávateľmi ako jedinou skupinou účastníkov trhu) aj v roku 2018 hrozí, že v segmente cenovo regulovaných koncových odberateľov môže dôjsť k zníženiu intenzity hospodárskej súťaže a k poklesu reálnej miery konkurencie na trhu.

Koeficient kt vyjadrujúci náklad dodávateľa na nákup diagramu sa voči mantinelu určenému v platnej cenovej vyhláške znižuje plošným administratívnym rozhodnutím ÚRSO vôbec po prvý raz v histórii. 

Tvrdenie ZDE o negatívnom vplyve zníženia kt na činnosť dodávky za regulované ceny podporujú okrem iného aj ďalšie dva faktory:

  • Od roku 2018 sa plánujú zmeny v systéme zúčtovania odchýlok, ktoré budú znamenať, že na odberné miesta s typom merania C (sem spadajú aj domácnosti) sa bude alokovať menšia časť vzniknutých finančných prebytkov.
  • V súčasnosti je inteligentným meracím systémom (IMS) vybavených už takmer 100 tis. odberných miest na celom Slovensku. Reálne namerané dáta a prvé skúsenosti jednoznačne preukazujú, že nákup diagramu dodávky použitím typového diagramu odberu nie je relevantný. Predpokladaný a skutočný priebeh odberu elektriny v domácnostiach sa zásadné líšia, a to nielen v absolútnych hodnotách, ale aj v trende priebehu. Vzhľadom na skutočnosť, že cenová regulácia sa uplatňuje plošne aj na domácnosti s inštalovaným IMS, koeficientom kt uznaný náklad na diagram nemusí byť postačujúci.

Zníženie koeficientu na nákup diagramu dodávky v praxi znamená, že v roku 2018 sa dodávateľom uznáva menší objem oprávnených nákladov, pričom však ostatné vyššie spomenuté riziká spojené s týmto podnikaním pretrvávajú.

ÚRSO dnes oznámil, že ak by dodávateľom zohľadnil všetky parametre, a to pri dodržaní mantinelov v cenovej vyhláške, regulovaná cena pre domácnosti by v roku 2018 narástla v priemere o 6,68 %. Koncová cena elektriny by mala napokon v priemere narásť o +2,71 %, čo v praxi znamená medziročné zvýšenie mesačnej platby v priemere o zhruba +0,30 EUR. 

Ak by regulačný úrad v plnej miere reflektoval nárast veľkoobchodnej ceny komodity, mesačný účet domácnosti by k tomu v priemere vzrástol o symbolických cca +0,15 EUR. Nedošlo by však k zmene súhrnných ekonomických parametrov podnikania na strane dodávateľov a riziku možného poklesu záujmu o regulovaný segment.

K tomu všetkému, regulovaná cena komodity pre rok 2018 (pri výpočte so zníženým kt) je rádovo o 10 EUR/MWh nižšia, než aktuálna cenová úroveň na veľkoobchodnom trhu. Pre koncových odberateľov v domácnostiach to znamená, že aj pre rok 2019 možno s vysokou mierou pravdepodobnosti očakávať nárast koncovej ceny spôsobený vývojom na medzinárodnom trhu. 

Účelové zníženie kt pre rok 2018 sa tak z hľadiska strednodobej perspektívy javí ako nesystémový krok a ďalšie zhoršenie podnikateľského prostredia v energetike.

Zdroj: Združenie dodávateľov energií