SEPS vyhlásila výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2018

Na webovom sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. bolo dňa 09.03.2017 zverejnené výberové konanie na Nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2018 – ročné pásmo a výberové konanie na Nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2018 – pásmové produkty.

Výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2018 - ročné pásmo

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., vyhlasuje výberové konanie na hore uvedený predmet zákazky. VK je organizované na dodávku elektriny od 01.01.2018 do 31.12.2018.

 • príprava a predkladanie ponuky - Časť III. Súťažných podkladov,
 • uchádzač predloží jednu Ponuku VK, doklady a dokumenty v zmysle Súťažných podkladov,
 • lehota na predloženie Ponuky VK uplynie 03.04.2017 o 09:30 hod.,
 • po vyhodnotení bude uchádzačovi zaslané oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti Ponuky VK najneskôr do 13.04.2017,
 • žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov musí byť obstarávateľovi doručená najneskôr 14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia Súťažných podkladov na webovom sídle Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., (bod 10 Súťažných podkladov).

Potenciálni záujemcovia (uchádzači) sa musia riadiť pravidlami a splniť podmienky stanovené v Súťažných podkladoch.

Výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2018 – pásmové produkty

I. Etapa výberového konania – Vyhotovenie žiadosti o účasť (Kvalifikačná etapa)

 • vyhotovenie, predloženie a vyhodnotenie Žiadosti o účasť vo výberovom konaní - Časť III. Súťažných podkladov,
 • lehota na predloženie Žiadosti o účasť uplynie 03.04.2017 o 09:30 hod.,
 • výsledok vyhodnotenia Žiadosti o účasť bude záujemcovi oznámený do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie Žiadosti o účasť,
 • žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov musí byť obstarávateľovi doručená najneskôr 14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia Súťažných podkladov na webovom sídle Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., (bod 10 Súťažných podkladov).

II. Etapa výberového konania – Predkladanie ponúk a ich vyhodnotenie

 • výzva na predloženie ponuky, prijatie a vyhodnotenie ponúk – Časť IV., V. a VI. Súťažných podkladov
 • výzva na predloženie ponuky bude zaslaná iba úspešným záujemcom z I. Etapy a iba tí sa môžu zúčastniť predkladania ponúk v rámci tejto II. Etapy
 • v tejto časti výberového konania nebudú vysvetľované žiadne otázky k Súťažným podkladom

Potenciálni záujemcovia (uchádzači) sa musia riadiť pravidlami a splniť podmienky stanovené v Súťažných podkladoch.

Dokumenty a ďalšie informácie k výberovému konaniu nájdete tu.

Zdroj: SEPS, a.s.