Elektrina na trhoch zdražuje. Budúcoročné ceny pre domácnosti a malé podniky má v rukách regulátor

Východiskové ceny potrebné pre výpočet regulovaných cien elektriny pre domácnosti rastú. Viacročný pokles tak vystriedalo v niektorých prípadoch až štvrtinové zdraženie komodity na európskych burzách. Pri zachovaní platného regulačného vzorca by od januára 2018 malo dôjsť k zdraženiu elektriny tak pre domácnosti, ako aj malé podniky. Ako sa však tento vývoj premietne do nákladov koncových odberateľov s definitívnou platnosťou rozhodne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Záleží na spotrebe

Ako vyplýva z cenového návrhu, ktorý Úradu predložila spoločnosť MAGNA ENERGIA, pri jednotarifných sadzbách (DD1-DD2) je medziročný nárast ceny komodity na úrovni 8 % (DD1) resp. 24 % (DD2). Nakoľko ročné spotreby sú v priemere do 1 MWh (DD1) resp. 4 MWh (DD2), nejedná sa o dramatický nárast celkových ročných nákladov jednotlivých domácností. „Napríklad pri tarife DD2 by to boli 3 eurá mesačne,“ vysvetľuje portfólio manažér spoločnosti MAGNA ENERGIA Martin Semrič.

Pri dvojtarifných sadzbách (DD3-DD4) ide pri štandardnom pomere spotreby o priemerný nárast ceny komodity o 14 % pri DD3 a o 17 % v prípade DD4. Pri dvojtarifných sadzbách (DD5-DD6) ide pri štandardnom pomere spotreby o priemerný nárast ceny komodity o 11 % (DD5) resp. 17 % (DD6).

V prípade sadzby DD7 sa jedná o zdraženie o viac ako 25 %. Nakoľko však ročné spotreby sú v priemere do 3 MWh, nejedná sa o významný nárast celkových ročných nákladov jednotlivých domácností. V sadzbe DD8 je pri optimálnom pomere spotreby nárast ceny komodity o 17 % (pozri tabuľku na konci textu).

Čaká sa na distribučné poplatky

Ako zdôrazňuje Martin Semrič, všetko má v rukách ÚRSO: „Vzhľadom na fakt, že komodita tvorí len približne 30 percent celkovej ceny elektrickej energie, nemožno momentálne objektívne vyhodnotiť vplyv návrhu na jednotlivé skupiny odberateľov, nakoľko nie je známa výška regulovaných distribučných poplatkov pre rok 2018.“

To isté konštatovanie platí aj pre malé podniky. V ich prípade dochádza pri jednotarifných sadzbách (DMP1-DMP3) k medziročnému nárastu ceny komodity na úrovni 17 %. Pri dvojtarifných sadzbách (DMP4-DMP6) ide pri štandardnom pomere spotreby o pokles ceny komodity vo výške 2 %. „Určením sadzby DMP7 pre priamo výhrevné vykurovanie sme pripravili možnosť pre odberateľov ušetriť oproti roku 2017 v predtým nestanovenej sadzbe a správnom pomere spotreby 15 % z ceny komodity oproti predošlému obdobiu,“ píše sa v cenovom návrhu MAGNA ENERGIA.

Riešením môže byť deregulácia i IMS

Keďže elektrina je tovarom, ktorého cena sa kreuje na transparentných energetických burzách a dodávatelia nie sú monopolnými účastníkmi trhu, je možné aj na Slovensku uvažovať o úplnej, alebo aspoň čiastočnej deregulácii cien energetických komodít. Súťaživosť dodávateľov a ich znalosť veľkoobchodných trhov s energiami by mali nahradiť striktné rozhodnutia regulátora. Do  rozhodnutí ÚRSO vstupuje administratívne stanovené obdobie, administratívne stanovené náklady i administratívne povolený zisk.  Všetci odberatelia sú tzv. „zraniteľní“ a vďaka nadmernej regulačnej aktivite sa vytráca motivácia odberateľa k hospodárnosti. Rovnako dodávatelia nemajú motiváciu ponúknuť na konkurenčnom trhu aj nové energetické služby. 

MAGNA ENERGIA ako prvá spoločnosť na Slovensku ponúka odberateľom vybaveným tzv. IMS (inteligentný merací systém) variabilnú tarifikáciu spolu s unikátnou aplikáciou MagnApp určenou na sledovanie spotreby elektrickej energie v domácnosti pomocou mobilného telefónu. Časový rozvrh cien v jednotlivých pásmach nahrádza paušálne stanovený typový rozvrh spotreby stanovený náhradným spôsobom. Vytvára sa tak priestor na objektivizáciu ceny jednotlivých odberateľov, ale najmä priestor pre cenovú motiváciu k zmenám správania sa pri hospodárení s energiou. „Sme presvedčení, že kompetentní by mali prijať rozhodnutie, ktorým by ponechali cenovú reguláciu pre silovú elektrinu  len tam, kde doposiaľ IMS nie je nainštalované,“ tvrdí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ MAGNA ENERGIA Martin Ondko.

Zdroj: Magna Energia a.s.