Veľkoodberatelia zemného plynu, čo mať na pamäti?

Špecifickou skupinou odberateľov zemného plynu sú veľké spoločnosti. V porovnaní s ostatnými typmi odberateľov (domácnosti, firemný maloodber) majú akoby väčšiu váhu pri rokovaniach s dodávateľmi zemného plynu. Preto sú i dojednané podmienky spolupráce medzi dodávateľom a veľkoodberateľom individuálne a špecifické. Viac sa dočítate v nasledujúcom prehľade.

Rýchly prehľad

Cieľová skupina

Veľkoodberatelia zemného plynu

Základné špecifiká

 • cena: individuálna, vzorcová alebo fixná
 • zodpovednosť za odchýlku: preberá ju spravidla odberateľ
 • zmluva: spravidla doba určitá
 • veľkoodberateľ môže mať povinnosť hlásiť nominácie vopred, závisí to však od podmienok dojednaných s konkrétnym dodávateľom

Firemní zákazníci s priebežným meraním a s ročnou spotrebou plynu viac ako 633 MWh (cca 60 tis. m3) sa radia do regulačnej kategórie „veľkoodber“. Niektorí dodávatelia na svojich webových stránkach rozdeľujú túto kategóriu na dve podkategórie: stredný a veľký odber, pričom deliacou kategóriou je ročný odobratý objem 4.220 MWh (cca 400 tis. m3).

Cena zemného plynu

Cena plynu sa pre veľkoodberateľov udáva v závislosti od vývoja na trhu. Cenotvorba je úplne deregulovaná. V rámci výkyvov na trhu a následného kolísania trhových cien existujú riziká, ktoré sa premietajú do podmienok kontraktu. V závislosti od toho, do akej miery chce odberateľ využívať výhody (a súčasne znášať riziká) dynamiky trhu a do akej miery chce mať náklady na daný rok pod kontrolou, môže sa rozhodnúť pre niekoľko možností:

 • kontrakt, v ktorom je cena dodávky zemného plynu určená fixne, pričom do výšky fixnej ceny dodávateľ premieta i cenové riziká, ktoré vyplývajú z povahy trhu,
 • kontrakt, v ktorom je cena dodávky zemného plynu určená vzorcom a do vzorca vstupujú v priebehu času premenlivé parametre s hodnotami, ktoré vyplývajú zo situácie na trhu,
 • kontrakt, v ktorom je minimálny objem zemného plynu odobratý za fixnú cenu a zvyšok za vzorcovú cenu.

Parametrami, ktoré spravidla vstupujú do určovania ceny podľa vzorca sú: cenový vývoj ropy, ropných produktov (ťažký a ľahký vykurovací olej) a plynárenských indexov, ale napríklad i vývoj výmenného kurzu eura voči doláru. Vzhľadom na to, že cena za veľkoodber plynu nie je pevne daná, v pravidelných mesačných intervaloch sa aktualizuje.

Cena za dodávku zemného plynu sa delí na dve zložky: variabilnú a fixnú.

Variabilná zložka

Sadzba za odobratý plyn sa aktualizuje a vyúčtováva v zmluvne dohodnutých časových intervaloch:

 • v nadväznosti na vývoj cien ľahkého a ťažkého vykurovacieho oleja,
 • v závislosti od vývoja kurzu EUR voči USD,
 • podľa objemového spaľovacieho tepla.

Variabilná zložka je cenou za skutočne odobratý objem komodity.

Fixná zložka

Stanovená v pevnej výške na celé zmluvné obdobie. Ide o fixnú mesačnú sadzbu za každé odberné miesto v eurách, pričom výška sa stanovuje na základe viacerých parametrov, ktoré charakterizujú predpokladané objemové odbery zemného plynu a ďalšie špecifiká odberateľa.

K cene za dodávku zemného plynu sa pripočítava cena za distribúciu a cena za prepravu zemného plynu. Cena distribúcie je 3-zložková (mesačný fix, výkon distribúcie a sadzba za distribuovaný objem), cena prepravy 2-zložková (výkon prepravy a sadzba za prepravený objem). Maximálne ceny za distribúciu a prepravu zemného plynu sú regulované regulačným úradom ÚRSO. Dodávateľ zemného plynu sa však môže s príslušnou distribučnou a prepravnou sieťou dohodnúť na množstevnej zľave v závislosti od veľkosti svojej bilančnej skupiny odberateľov, pričom časť cenovej výhody môže s cieľom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť preniesť aj do ceny pre odberateľa.

Minimálny odobratý objem - klauzula „take or pay“

V prípade veľkoodberateľov sa v zmluvách definujú i doložky „take-or-pay“. Klauzula, ktorá v preklade znamená „odober alebo zaplať“, ukladá odberateľovi povinnosť odobrať plyn v stanovenom minimálnom objeme. Ak ho z akýchkoľvek dôvodov reálne neodoberie, musí cenu zaň zaplatiť podľa v štandardnej výške podľa kontraktu tak, ako keby ho odobral.

Zodpovednosť za odchýlku

Ďalším špecifikom zmluvy o veľkoodbere zemného plynu je zodpovednosť za odchýlku. Spravidla ju na seba preberá odberateľ, ale ak sa odberateľ a dodávateľ dohodnú v zmluve inak, môže ju prevziať i dodávateľ s tým, že riziko si vo väčšej alebo v menšej miere premietne do ceny.

Denné nominácie

Veľkoodberatelia, ktorí sa zaraďujú k najväčším, môžu mať spravidla v zmluve ukotvenú povinnosť hlásiť svoju dodávateľovi nominácie na určené časové obdobie vopred, v prípade špecifických odberateľov môže ísť i o riadenie sa odberovým diagramom. Tieto povinnosti sa však týkajú skôr iba niekoľkých odberateľov. Navyše závisí i na voľbe dodávateľa – nie každý hlásenie nominácii vyžaduje. Na druhej strane však každý odberateľ musí hlásiť plánované a očakávané významné zmeny v odbere.
Nomináciou sa rozumie predchádzajúce hlásenie o množstve plynu, ktorý chce zákazník odobrať v určenom časovom období. Vzťahuje sa na plynárenský deň v danom mesiaci. Existujú nasledujúce typy nominácií:

 • predbežná mesačná nominácia,
 • predbežná týždenná nominácia,
 • denná nominácia.

Ďalšie špecifiká

Jednotliví dodávatelia zemného plynu sa svojimi ponukami navzájom výrazne odlišujú a prakticky neexistuje jedna jediná univerzálna ponuka. Okrem vyššie spomenutých špecifík si odberateľ a dodávateľ dohadujú aj spôsob a interval fakturácie, lehotu splatnosti, spôsob platby, frekvenciu odpočtov množstva odobratého zemného plynu a pod. V neposlednom rade by veľkoodberateľ plynu nemal brať na ľahkú váhu meno, značku, skúsenosti a referencie toho - ktorého dodávateľa.

© energia

Odborní partneri