plynový kondenzačný kotol (ilustračný záber) Foto: SPP

Kontrola kotlov: Pozor, zo zákona je povinná

Blíži sa obdobie, kedy začneme vo svojich príbytkoch opäť kúriť. Aby vykurovacia sústava pracovala správne, treba ju pripraviť na hlavnú sezónu. Ako sa pred zimou postarať o kotly a radiátory? Je takáto starostlivosť zákonom daná ako povinnosť? Čítajte ďalej.

Rýchly prehľad

Cieľová skupina

Majitelia kotlov, najmä v rodinných domoch

Mali by ste vedieť

 • Najvhodnejší čas na servis kotla je po vykurovacej sezóne
 • Prehliadka kotla je zo zákona povinná
 • Servis a správna údržba kotla dokážu ušetriť až 25% spotreby za energie

Relácia Energetika 10/2011 - Dobrá rada

Zdroj: Tibor Bucha, Kolonel s.r.o.

Pre začiatkom vykurovacej sezóny majte vždy na pamäti, že kotol treba správne pripraviť. Nezanedbajte jeho servis, pretože tým riskujete výpadok prevádzky. V konečnom dôsledku sa následkom zanedbanej údržby určite nevyhnete: nebudete mať dostatok tepla a teplej vody. Riešenie je pritom úplne jednoduché. Stačí, ak si zistíte kontakt na autorizovaného servisného technika a dohodnete si s ním termín prehliadky. Tá netrvá dlho.

Aj keď väčšina odborníkov odporúča uskutočniť prehliadku kotla po skončení vykurovacieho obdobia, na kontrolu nie je nikdy neskoro, hoci aj tesne pred sezónou.

Zákon NR SR č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje od 1. januára 2008 povinnosť vykonávať pravidelnú kontrolu kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov v týchto objektoch:

 • rodinné domy,
 • obytné domy,
 • iné budovy, najmä školské, administratívne, zdravotnícke a kultúrne priestory.

Tento zákon dopĺňa Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov tak, aby sa európska Smernica 2002/91/ES plnohodnotne transponovala do legislatívneho rámca SR.

Interval kontroly je rôzny a závisí od niekoľkých parametrov kotla: menovitý výkon, druh spaľovaného paliva a kategória budovy. Ak je predmetom pravidelnej kontroly kotlov kotol starší ako 15 rokov, vykoná sa spolu s pravidelnou kontrolou kotla aj individuálna špeciálna kontrola vykurovacej sústavy.

Menovitý výkon kotla (kW)

Palivo

Interval pravidelnej kontroly

Rodinné domy a bytové domy

Iné budovy

Od 20 kW vrátane do 30 kW

Fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu

10 rokov

Prvá kontrola najneskôr do 31.12.2017

7 rokov

Prvá kontrola najneskôr do 31.12.2014

Zemný plyn

15 rokov

Prvá kontrola najneskôr do 31.12.2022

12 rokov

Prvá kontrola najneskôr do 31.12.2019

Biomasa, bioplyn

15 rokov

Prvá kontrola najneskôr do 31.12.2022

15 rokov

Prvá kontrola najneskôr do 31.12.2022

Od 30 kW vrátane do 100 kW

Fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu

4 roky

Prvá kontrola má byť vykonaná do 31.12.2011

4 roky

Prvá kontrola má byť vykonaná do 31.12.2011

Zemný plyn

6 rokov

Prvá kontrola najneskôr do 31.12.2013

6 rokov

Prvá kontrola najneskôr do 31.12.2013

Biomasa, bioplyn

10 rokov

Prvá kontrola najneskôr do 31.12.2017

10 rokov

Prvá kontrola najneskôr do 31.12.2017

Od 100 kW vrátane

Fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu

2 roky

Prvá kontrola mala byť vykonaná do 31.12.2009

2 roky

Prvá kontrola mala byť vykonaná do 31.12.2009

Zemný plyn

10 rokov

Prvá kontrola mala byť vykonaná do 31.12.2010

10 rokov

Prvá kontrola mala byť vykonaná do 31.12.2010

Biomasa, bioplyn

6 rokov

Prvá kontrola najneskôr do 31.12.2013

6 rokov

Prvá kontrola najneskôr do 31.12.2013

Pokiaľ majiteľ nevykoná pravidelnú kontrolu zariadenia, dopustí sa priestupku a zo zákona mu hrozí pokuta do výšky:

 • fyzická osoba: 333 EUR,
 • fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba: 1 666 EUR.

Priestupky a správne delikty prerokúva podľa zákona obec, v ktorej územnom obvode sa budova nachádza. Ak je obec vlastníkom budovy alebo správcom budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce podľa osobitného predpisu, ktorej sa správny delikt týka, prerokúva ho Štátna energetická inšpekcia.

Priebeh kontroly kotla

Prehliadku kotla prenechajte servisnému technikovi. Postup pri pravidelnej kontrole určuje Vyhláška č. 548/2008 Z.z., ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole kotlov, pri individuálnej špeciálnej kontrole vykurovacej sústavy a pri pravidelnej kontrole klimatizačných systémov. Kroky sú nasledovné:

 • Servisný technik identifikuje kotol,
 • Skontroluje dokumentáciu (identifikačný štítok, prevádzkový poriadok, návod na obsluhu, pripojenie kotla, tepelný spád, dokumentáciu montáže, kontrolu umiestnenia, vetranie),
 • Vizuálne skontroluje kotol (a zhodnotí, či nedochádza k úniku paliva, skontroluje kvalitu teplonosnej látky, zhodnotí vonkajší stav kotla – najmä tepelnú izoláciu, oplechovanie a netesnosti spalinovodu, čistotu okolia, funkčnosť meracích prístrojov),
 • Zhodnotí doterajšiu údržbu (majte v tom prípade k dispozícii doklady o predchádzajúcich uskutočnených opravách a servisoch),
 • Uskutoční test funkčnosti kotla (skontroluje ovládacie prvky a reguláciu). Skúšku vykoná, aby zistil, či kotol plní všetky funkcie v prevádzke podľa návodu dodávateľa. Funkčnosť kotla sa vykonáva počas prevádzky, keď je zabezpečený dostatočný odber tepla počas celej doby trvania skúšky. Servisný technik by vám mal vyčistiť výmenník, vnútro kotla od prachu a nastaviť plynové trysky,
 • Určí účinnosť kotla (obsah kyslíka, CO, CO2, teplotu spalín, účinnosť spaľovania a komínovú stratu). Hodnoty porovná s Vyhláškou č. 584/2008 Z. z.,
 • Vypracuje správu z kontroly.

Hodnota účinnosti zistená pri prehliadke kotla sa porovnáva s nasledujúcimi hodnotami (pre výkon kotla od 20 kW do 100 kW):

Typ paliva

Najnižšia požadovaná účinnosť kotla v %

Zemný plyn, propán-bután

89%

Ostatné

83%

Kondenzačný kotol

93%

Biomasa

71%

Koks

73%

Brikety

71%

Čierne uhlie

72%

Hnedé uhlie triedené

70%

Hnedé uhlie netriedené

66%

Prečo nezabudnúť na servis kotla

Ak zabudnete na servisnú prehliadku, vaša spotreba plynu sa môže zvýšiť až o 25%. Z technického hľadiska je zvýšená spotreba spôsobená pri plynových kotloch predovšetkým usadeninami na tepelnom výmenníku a pri tradičných kotloch aj zmenou zmiešavacieho pomeru plyn / vzduch. Kotol sa za dobu používania zanesie a potom nepracuje tak, ako by mal.

Pokiaľ je kotol vyčistený a správne nastavený, jeho spotreba paliva sa bude pohybovať na minimálnych hodnotách určených pre daný model. Kotol tak bude pracovať ekonomickejšie a jeho životnosť predĺžite o niekoľko ďalších rokov.

Vaša skúsenosť

Čím vykurujete svoje príbytky? Koľko platíte ročne za teplo? Neuvažujete o zmene vykurovacieho systému?

DISKUTUJTE

Ak ste prehliadku nestihli na jar a spomeniete si na ňu až v novembri, uvedomte si, že takých ako vy môže byť viac a technik vám kotol už nestihne skontrolovať. Nikdy preto nezabúdajte na servis kotla, pretože vďaka pravidelnej prehliadke a pri správnej údržbe môžete predĺžiť jeho životnosť. A ak správne nastavíte jeho výkonnosť, ušetríte najmä peniaze za energie.

Na záver: 5 krokov, ako pripraviť na zimu radiátory

1. Skontrolujte všetky ventily na radiátoroch. Pokiaľ z nich nevyteká voda, je všetko v poriadku.

2. Pokiaľ ventily kvapkajú, zavolajte opravára. Skorá oprava vám ušetrí niekoľko desiatok eur za účty za vodu a samozrejme tiež sa vyhnete zníženiu komfortu v dôsledku vody na dlážke alebo v koberci.

3. Ak je všetko v poriadku, do systému dopustite iba vodu – odporúčame približne 20% nad predpísaný prevádzkový tlak.

4. Odvzdušnite všetky radiátory. Začať môžete od najspodnejšie umiestnených radiátorov smerom k najvyšším. Odvzdušňujte radiátory pri zapnutom obehovom čerpadle, ak je ním vaša vykurovacia sústava vybavená.

5. Keď si netrúfate na údržbu radiátorov, zavolajte odborníka, ktorý má dostatočné skúsenosti v tejto oblasti a rád podá pomocnú ruku.

© energia

Odborní partneri