Zásady správania sa pri havárii jadrovej elektrárne

Na Slovensku v dňoch 17. a 18. októbra 2012 prebehlo celonárodné cvičenie simulovanej havárie jadrového zariadenia pod názvom Havran 2012. Jeho cieľom bolo preveriť pripravenosť SR na prípadnú jadrovú haváriu spojenú s únikom rádioaktívnych látok do ovzdušia. Viete ale, ako sa správať a aké zásady dodržiavať pri havárii a evakuácii?

Rýchly prehľad

Cieľová skupina

Obyvatelia Slovenskej republiky

Dôsledky mimoriadnych udalostí, medzi ktoré patrí i havária jadrovej elektrárne, potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí.

Keď zaznie varovný signál

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Vykonáva sa  varovnými signálmi prostredníctvom sirén a následne sú dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

V prípade, že zaznie varovný signál:

 • nastáva mimoriadna situácia,
 • podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
 • počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením mestského (obecného) rozhlasu.

Cvičenie Havran (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

 

 

Zásady správania sa pri úniku rádioaktívnych látok

 • Čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných priestoroch).

Pokiaľ ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v čase, než ste sa stačili ukryť, potom:

 • pred vstupom do budovy odložte kontaminovaný vrchný odev a obuv do neprievzdušného obalu a nepoužívajte ich,
 • dôkladne si umyte ruky, tvár, vlasy, vypláchnite si oči, ústa, vyčistite si nos a uši,
 • pokiaľ to je možné, osprchujte sa a vymeňte si bielizeň,
 • uzavrite, utesnite okná a dvere, vypnite ventilačné a klimatizačné zariadenia,
 • sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch,
 • pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
 • jódové prípravky užite po obdržaní varovného signálu o vzniku radiačnej havárie atómovej elektrárne. Dávkovanie a spôsob použitia je uvedený v návode na krabičke alebo v informačnom letáčiku.
 • zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov, chladničky, mrazničky alebo komory. Nepoužívajte nechránené potraviny, ovocie a zeleninu,
 • postarajte sa o hospodárske zvieratá - zatvorte ich a dajte im zásobu krmiva a vody na dva dni. Zásoby krmiva a vody zabezpečte pred kontamináciou prekrytím plachtou alebo fóliou z plastu a pod.
 • pripravte si evakuačnú batožinu,
 • čakajte na ďalšie pokyny.

Ako sa správať pri evakuácii

V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch, doma - vykonajte nasledujúce opatrenia:

 • uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny,
 • pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci - doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.
 • uzamknite byt,
 • presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
 • v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im,
 • dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu,
 • použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
 • priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra,
 • vždy zachovávajte rozvahu.
Zásada: Opúšťajte ohrozený prestor kolmo na smer vetra. (Zdroj: Ministerstvo vnútra SR)

 

Čo si zobrať so sebou?

Cvičenie Havran (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

 

Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny by mala byť pre deti do 25 kg a pre dospelých do 50 kg. Evakuačná batožina by mala obsahovať:

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
 • osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
 • základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
 • predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
 • náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
 • prikrývka, spací vak,
 • vrecková lampa, resp. sviečka a zápalky,
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),
 • deťom deti nezabudnite pribaliť hračku

I keď jednotlivec nemôže zvrátiť sledu a priebehu udalostí, môže vhodnou voľbou správania výrazne znížiť dosah jej následkov vo svojom okolí.

(c) energia