Rezolúcia 6. Stredoeurópskeho plynárenského kongresu

Stredoeurópsky plynárenský kongres sa koná každý rok ako projekt spolupráce plynárenských združení z krajín V4. Už pred šiestimi rokmi si predstavitelia plynárenského sektora Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska uvedomili nevyhnutnosť užšej spolupráce a výmeny skúseností medzi plynárenskými združeniami, a to predovšetkým so zameraním na nasledovné oblasti: dodávky zemného plynu, prepojenie trhov s plynom, rozvoj plynárenskej infraštruktúry, koordinácia spoločných aktivít v oblasti európskej energetickej legislatívy. Na základe doterajších šiestich rokov spolupráce, ktorá je dnes zastrešená pod jeden medzivládny dáždnik, potvrdzujeme svoje odhodlanie pokračovať v tejto spolupráci i naďalej.

1. Dňa 31. decembra 2011 ukončil svoje aktivity Maďarský plynárenský zväz. Napriek počiatočným očakávaniam nebola vytvorená žiadna nástupnícka organizácia. Napriek tomu sme radi, že sa na 6. Stredoeurópskom plynárenskom kongrese zúčastnili zástupcovia Fóra spolupráce maďarských distribútorov plynu a Maďarského združenia energetických obchodníkov.

2. Európsky plynárenský priemysel vníma, že najväčšou výzvou je štrukturálna strata dopytu po jeho produktoch. Masívne dotované obnoviteľné zdroje energie, dovoz lacného uhlia vytlačeného zo severnej Ameriky bridlicovým plynom, implementácia opatrení energetickej efektívnosti založených výlučne na klimatickej a energetickej politike EÚ, žalostné zlyhanie emisnej cenovej politiky, a pokračujúce hospodárske ťažkosti eurozóny si vyžadujú svoju obeť.  V súlade so strategickým stanoviskom IGU budeme preto:

  • obhajovať zemný plyn ako nevyhnutnú súčasť udržateľnej budúcnosti energetiky, a
  • podporovať ďalší rozvoj plynárenského sektora širšou aplikáciou inovatívnych technológií.

3. Postačujúca infraštruktúra, so špeciálnym dôrazom na prepravné kapacity medzi krajinami V4, je kľúčovým predpokladom pre rozvoj akéhokoľvek integrovaného trhu. Prostredníctvom vlajkového projektu V4 – severojužného koridoru v strednej Európe – sa už zadefinovali kľúčové priority regiónu v oblasti plynárenskej infraštruktúry. V súčasnosti je spoločným cieľom prekonať akékoľvek procedurálne/administratívne prekážky tak, aby sa včas implementovali prioritné projekty spoločného európskeho energetického trhu, garantovalo sa nevyhnutné financovanie v rámci nového finančného mechanizmu, menovite Connecting Europe Facility.

4. Medzi krajinami V4 existujú výrazné obchodné obmedzenia, ktoré bránia procesu ďalšej integrácie. Tie okrem iného zahŕňajú i rozdielne regulačné rámce, pravidlá prepravy a systémové tarify, ako i odlišnú úroveň procesov liberalizácie národných trhov. V tomto ohľade preferujeme menej regulácie a viac krokov podnietených plynárenských sektorom.

5. Cieľový model pre plynárenstvo, ktorý navrhla Európska rada regulátorov v energetike (CEER), predpokladá vytvorenie funkčných, fyzicky prepojených veľkoobchodných trhov štruktúrovaných do zón entry-exit tak, aby uľahčovali rozvoj likvidných a transparentných virtuálnych obchodných hubov naprieč Európou. Všetky krajiny V4 sú členmi južno-juhovýchodného európskeho trhového regiónu v rámci Plynárenskej regionálnej iniciatívy. V týchto krajinách sa trh nevyvíja rovnakým tempom, ako v Spojenom kráľovstve, Holandsku a Nemecku. To je dôvod, prečo by sme sa mali v tomto momente zamerať viac na alokáciu kapacít a otázky manažmentu preťaženia infraštruktúry.

Miroslaw Dobrut, prezident Poľskej komory plynárenského priemyslu
Jiří Šimek, podpredseda Českého plynárenského zväzu
Pavol Janočko, prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu

Pozn.: 6. Stredoeurópsky plynárenský kongres sa konal 13.-14. júna 2013 v Bratislave. Preklad: energia.sk.

(c) energia.sk

Odborní partneri