Nekvalitné palivo sa vlani predávalo na deviatich pumpách

Inšpektori v minulom roku zistili nedodržané parametre kvality pohonných hmôt na deviatich čerpacích staniciach. Celkovo bolo na Slovensku vykonaných 159 kontrol.

Kontrolu parametrov kvality pohonných hmôt má v kompetencii Slovenská  inšpekcia životného prostredia (SIŽP). V roku 2016 sa inšpektori zamerali na podnikateľov prevádzkujúcich čerpacie stanice a v jednom prípade na firmu, ktorá sa zaoberá predajom motorových palív určených pre lodnú dopravu.

Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia vykonal 159 kontrol v lete aj zime. Počas nich sa odobralo 437 vzoriek palív, z toho bolo 210 vzoriek benzínov, 200 vzoriek motorovej nafty, 26 vzoriek LPG a jedna vzorka motorového plynového oleja. Inšpektori odhalili nedostatky na 9 kontrolovaných pumpách. Analýza prebehla v skúšobnom akreditovanom laboratóriu VÚRUP v Bratislave.

Čerpacia stanica (ČS)

Nedodržané parametre

Výška pokuty

ČS Batax Rovinka (Batax s.r.o., Rovinka)

Vo vzorkách dvoch druhov motorovej nafty sa zistil zvýšený obsah metylesterov mastných kyselín, ktoré prekročili  povolený limit.

Prebiehajúce správne konanie.

ČS Jurki Tovarníky (Jurki-Hayton, s.r.o.,  Bratislava)

Oktánové číslo vzorky  analyzovaného benzínu nedosahovalo požadovanú úroveň. 

Prebiehajúce správne konanie.

ČS Fiľakovo (Eral s.r.o.,  Fiľakovo)

Analýza vzorky benzínu ukázala, že v parametri benzén bol prekročený  povolený limit.

Uložená pokuta 350 eur.

ČS Krupina (Alfréd Juríček – Kamenár, Krupina)

Hodnotila sa kvalita LPG. Vzorka ukázala, že v parametri- kvalita pár sa namerala hodnota, ktorá nedosahuje minimálny limit.

Uložená pokuta vo výške 400 eur.

ČS Beluša (Balytre, s.r.o.,  Beluša)

Bolo zistené nižšie  oktánové číslo než deklaroval obchodník.

Prebiehajúce správne konanie.

ČS Stropkov (Comi, s.r.o, Stropkov)

Zistená vyššia ako povolená hodnota benzénu v analyzovanej vzorke automobilového benzínu.

Prebiehajúce správne konanie.

ČS Mníšek nad Hnilcom (MN Forte, s.r.o., Mníšek nad Hnilcom)

Analýzou vzorky motorovej nafty sa zistilo, že v parametri hustota pri 15 °C bola zistená hodnota, ktorá prevyšuje maximálny povolený limit.

Prebiehajúce správne konanie.

ČS Michalovce ( Tesco Stores SR, Bratislava)

Zistené prekročenie parametra  - hustota pri 15 °C v testovanej vzorke motorovej nafty.

Prebiehajúce správne konanie.

ČS Spišské Vlachy (SK-fuel, s.r.o, Spišské Vlachy)

Analyzovala sa vzorka motorovej nafty. Výsledok ukázal prekročenie predpísaných donôt v parametri hustota pri 15 °C.

Prebiehajúce správne konanie.

Zdroj: ŠIŽP

Na základe aj týchto zistení bolo podnikateľom v roku 2016 uložených 5 pokút v celkovej výške 3450 eur. Z toho ale 3 pokuty v celkovej výške 2700 eur boli udelené za porušenia noriem, ktoré sa udiali ešte predvlani. Ďalšie správne konania o uložení pokút prebiehajú v aktuálnom roku.

Inšpektori vlani vykonali tiež 14 kontrol na čerpacích staniciach, ktoré boli zamerané na vedenie prevádzkovej evidencie, preukazovanie kvality a poskytovanie údajov o množstvách motorových palív príslušným úradom. Pri týchto kontrolách sa ale nezistilo porušenie zákona o ovzduší.

Dohľad nad pumpami na Slovensku má viacero štátnych inštitúcií. Parametre palív, ktoré majú vplyv na emisie, má na starosti SIŽP. Slovenská obchodná inšpekcia dohliada na ekonomické záujmy spotrebiteľov, v prípade palív kontroluje všeobecné podmienky predaja, akými sú označovanie cien, správne účtovanie či formálny postup obchodníka pri vybavovaní reklamácie. Colné laboratórium, ktoré patrí pod colnú sekciu Finančného riaditeľstva SR, zase analyzuje parametre kvality palív za účelom zdaňovania spotrebnou daňou z minerálneho oleja. 

© energia.sk
Ilustračné foto: TASR/AP

Komunikační partneri

Odborní partneri