G-komponent už zaujal i Brusel

O zavedenie poplatku výrobcov elektriny za prístup do sústavy (G-komponent) na Slovensku sa už začal zaujímať i Brusel. Riaditeľ Direktoriátu B (vnútorný trh s energiami) generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre energetiku (DG Energy) Klaus-Dieter Borchardt adresoval predsedovi ÚRSO Jozefovi Holjenčíkovi list, v ktorom mu položil niekoľko konkrétnych otázok vo veci G-komponentu. V závere listu sa pripomína potreba primeraného a nediskriminačného spôsobu výkonu posilnených právomocí regulátora. Portál energia.sk prináša preklad listu do slovenského jazyka.

„Vážený pán Holjenčík,

boli sme informovaní, že 4. júla 2013 publikoval váš úrad na pripomienkovanie návrh Vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike. Vo vašom návrhu Vyhlášky sa predpokladá, že všetci výrobcovia elektriny pripojení do prenosových alebo distribučných sietí na Slovensku, budú povinní platiť sieťový poplatok v hodnote 30 % svojej rezervovanej kapacity (G-komponent), zatiaľ čo inde v regióne strednej a východnej Európy sa G-komponent neuplatňuje.

Objavujú sa obavy, že  vami zamýšľané zavedenie G-komponentu na Slovensku spôsobí trhovú deformáciu, znevýhodnenie výrobcov, spomalenie integrácie trhu a okrem toho nie je v súlade s článkom 2 Nariadenia  Komisie (EÚ) č. 838/2010 z 23. septembra 2010, ktorý ustanovuje inštrukcie týkajúce sa kompenzačného mechanizmu medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav a regulačného prístupu k prenosovým poplatkom.

Z tohto dôvodu by som uvítal, ak by ste mi poskytli ďalšie informácie o vašom návrhu Vyhlášky.  Zvlášť by ma zaujímali vaše odpovede na nasledovné otázky:

  • Ako koordinujete zavedenie G-komponentu s vašimi susednými krajinami v regióne strednej a východnej Európy?
  • Akú metodiku ste použili pre nastavenie G-komponentu a čím je jeho zavedenie odôvodnené? Aké stanoviská ste dostali v rámci verejného pripomienkovania a ako zabezpečíte, že doručené pripomienky budú vhodne zakomponované do finálneho znenia?
  • Budú všetky typy zdrojov platiť rovnaký ročný sieťový poplatok bez ohľadu na ich veľkosť, palivo alebo pripojovaciu napäťovú úroveň do prenosovej alebo distribučnej sústavy?
  • Zahŕňa G-komponent poplatky týkajúce sa systémových služieb alebo systémových strát?
  • Bude hodnota priemerných sieťových poplatkov platených výrobcami v rozpätí od 0 do 0,5 EUR/MWh, ako požaduje článok 2 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 838/2010?
  • Kedy predpokladáte schválenie návrhu Vyhlášky a odkedy sa bude G-komponent uplatňovať?

Ako si dobre uvedomujete, vytváranie vnútorného energetického trhu, založeného na konkurencii prostredníctvom voľného prístupu na trh, a nediskriminačné správanie všetkých strán sú základnými princípmi tretieho energetického balíka. Balík posilňuje nezávislosť a právomoci národných energetických regulátorov, umožňuje im lepšie dohliadať na trh s elektrinou a zabezpečovať, aby všetci účastníci trhu konali v súlade s pravidlami.

Nie je potrebné zdôrazňovať, že ak regulátori využívajú svoje kompetencie, musia tak robiť náležite oprávneným, odôvodneným, primeraným a nediskriminačným spôsobom. Odpovede na vyššie spomenuté otázky prispejú k zaručeniu o dodržiavaní týchto princípov.

Ďakujeme za vašu spoluprácu a tešíme sa na vaše odpovede zaslané do konca júla 2013. Pre akékoľvek ďalšie otázky sme vám k dispozícii.

S úctou,
Klaus-Dieter Borchardt

Na vedomie: Alberto Potoschnig, riaditeľ Agentúry pre spoluprácu regulátorov v energetike (ACER)“

Preklad: energia.sk
(c) energia.sk

Odborní partneri