Európska stratégia SmartGrids do roku 2035

Nový dokument európskej technologickej platformy pre inteligentné siete (smart grids) aktualizuje priority v tejto oblasti pre obdobie do roku 2035. Text kladie dôraz na inovácie, regulačný rámec a finančnú stránku. Portál energia.sk prináša základnú informáciu.

Európska technologická platforma (ETP) Smart Grids predstavila v roku 2007 stratégiu pre rozvoj inteligentných sietí - Strategic Research Agenda 2035 (SRA 2035). Dokument sa stal jedným zo vstupov pre Európsku iniciatívu pre elektrické rozvodné siete (EEGI). ETP vydala v marci 2012 aktualizáciu k pôvodnej stratégii, ktorej potreba vychádza predovšetkým z niekoľkých zmenených podmienok:

  • všeobecné uznanie v rámci EÚ, že cieľ pre podiel OZE na výrobe elektrickej energie (34 % do roku 2020) nemožno dosiahnuť bez inžinierskej zmeny prenosových a distribučných sietí,
  • súčasné technológie už dovoľujú, aby sa inteligentné siete dali budovať nákladovo efektívne.

Dá sa predpokladať, že aktualizovaná stratégia SRA 2035 bude zásadným dokumentom aj pri formulovaní priorít nasledujúceho Rámcového programu (Horizont 2020), čo je hlavný nástroj Európskej komisie pre podporu vedy a výskumu. Už pôvodná verzia SRA ovplyvnila definovanie priorít v aktuálne prebiehajúcom 7. rámcovom programe (FP7). 

Dokument stanovuje nasledujúce priority v oblasti inteligentných sietí:

  • malé a stredne veľké systémy pre skladovanie elektrickej energie,
  • sledovanie spotreby v reálnom čase pomocou moderných technológií,
  • technológie pre nové riešenia, napr. smart gids v domácnostiach,
  • pokročilé prognózovanie spotreby elektriny a produkcie zo zdrojov s odchýlkou,
  • bezpečná výmena informácií.

Okrem technologickej oblasti sa v dokumente spomína dosiahnutie spoločnej dohody pre regulačný a finančný sektor. Jej význam spočíva v spôsobe vyhodnocovania nákladov a návratnosti investícií.

SmartGrids SRA 2035, materiál ETP, nájdete v priloženom pdf dokumente.

(c) energia.sk

Odborní partneri