Pätina tepla na Slovensku sa vyrába z OZE

Podiel obnoviteľných zdrojov energie na výrobe tepla v SR dosiahol v minulom roku viac než 20 %. Najpoužívanejším palivom v systémoch CZT u nás zostáva naďalej zemný plyn.

Tepelné hospodárstva na Slovensku sú pomerne rôznorodé nielen veľkosťou. Líšia sa aj využívanou technológiou alebo palivovou základňou. Podľa údajov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa v roku 2016 v systémoch CZT vyrobilo 55,2 % tepla pomocou technológie kombinovanej výroby elektriny a tepla, zvyšok pochádzal z blokových alebo domových kotolní.

Spotreba tepla vlani narástla

Objednané množstvo tepla v minulých rokoch klesalo. Takýto trend spôsobilo jednak teplejšie počasie, ale aj zatepľovanie a iné racionalizačné opatrenia. Vplyv na znižujúcu sa dodávku malo aj odpájanie sa odberateľov od sústav CZT.

V roku 2016 ale mala reálna spotreba tepla vzrásť. Hoci objednané množstvo tepla bolo 12 337 GWh, skutočná dodávka by sa podľa očakávaní mohla pohybovať na úrovni 14 600 GWh. Z tohto objemu tvorí 41 % teplo určené na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosti. Zvyšok je teplo pre nebytové priestory alebo technologické procesy, do ktorých je zarátaná aj vlastná spotreba.

Vývoj spotreby palív na výrobu tepla

Rok

zemný plyn (GWh)

biomasa (tis.ton)

uhlie (tis.ton)

bioplyn (GWh)

2012

9 919

1 705

738

-

2013

9 136

1 998

676

80

2014

9 146

1 699

608

177

2015

9 053

1 729

578

323

2016

8 658

1 121

571

564

 Zdroj: ÚRSO

Pozíciu najpoužívanejšieho paliva na výrobu tepla v SR má dlhodobo plyn. V roku 2016 dosiahol jeho podiel 57,4 %. Druhé miesto patrí biomase. Kým v predchádzajúcich rokoch mala drevná štiepka štvrtinový podiel, v roku 2016 klesla na 20 %. Dôvodom je firma Mondi SCP z Ružomberka, ktorá vyčlenila z cenovej regulácie náklady na výrobu tepla pre vlastnú spotrebu. Tretie uhlie sa vlani na produkcii tepla podieľalo 17,6 %, bioplyn stúpol na úroveň 4,7 %. Na produkciu tepla sa okrajovo využíva aj geotermálna energia, tepelné čerpadlá alebo solárna energia.  

Podiel jednotlivých druhov palív na dodávke tepla

Zdroj: ÚRSO

K najväčším výrobcom tepla na Slovensku patria štátne teplárenské spoločnosti. Nájdeme ich vo veľkých mestách, v Bratislave, Košiciach, Žiline, Martine, Trnave a Zvolene. Veľké centrálne zdroje sú tiež napríklad v Banskej Bystrici, Prešove alebo Nitre. Početnú mapu slovenských CZT sústav dopĺňajú blokové kotolne v menších mestách a obciach. 

Na slovenskom trhu s teplom podľa ÚRSO aktuálne pôsobí 338 dodávateľov. Ich počet každoročne osciluje. V roku 2016 ukončilo regulovanú činnosť 17 subjektov. Na strane druhej, v tepelnej energetike začali podnikať 4 noví dodávatelia. Až 87 dodávateľov na Slovensku sú výrobcovia a distribútori tepla zároveň, 13 % dodávateľov teplo nakupuje a zabezpečuje len jeho distribúciu.

Podiel dodávky tepla od rozhodujúcich dodávateľov


Zdroj: ÚRSO

© energia.sk

Odborní partneri