Vo Veľkom Mederi zabezpečí vykurovanie geotermálna energia

Veľký Meder sa stane ďalším mestom so systémom centrálneho vykurovania na báze geotermálnej energie. Z obnoviteľného zdroja sa má vyrábať 60 % celkového tepla. Ochladená geotermálna voda sa následne využije v miestnom termálnom kúpalisku.

Centrálne vykurovanie Veľkého Medera sa rozšíri o technológiu využívajúcu geotermálny zdroj. Vyplýva to zo zámeru investora, ktorý predložil Mestský podnik bytového hospodárstva na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Zmenou palivovej základne sa ušetrí 75 % nákladov na zemný plyn. Zníženie prevádzkových nákladov sa odrazí aj v cenách tepla. 

Centralizácia výroby tepla do jednej kotolne

V súčasnosti mestský systém CZT pozostáva z dvoch centrálnych kotolní a ich nadväzujúcimi rozvodmi. V budúcnosti sa plánuje ich zlúčenie, pričom s  výrobou tepla a prípravou teplej úžitkovej vody sa počíta iba v kotolni Stred I. Existujúce plynové kotly sa doplnia novými a budú slúžiť ako špičkový resp. záložný zdroj. Celkový inštalovaný výkon sa zvýši z aktuálnych 7,3 MW na 8,6 MW. Kotolňa Stred II ale zostane zachovaná ako studená záloha.

Vďaka využívaniu geotermálnej energie sa ročne zníži spotreba zemného plynu oproti súčasnému stavu o takmer 75 %, vďaka čomu sa ušetrí 2133 ton emisií oxidu uhličitého (CO2).

Grafické porovnanie ročnej produkcie CO2

Predpokladaná teplota na ústí vrtu je 82 stupňov Celsia (°C). Voda čerpaná z vrtu sa dopraví potrubím do separátora, kde sa zbaví voľných a čiastočne aj rozpustených plynov. Následne sa dostane do výmenníka tepla s inštalovaným výkonom 1,5 MW,ktorý sa bude nachádzať v suteréne kotolne, kde odovzdá tepelnú energiu vykurovacej vode. Ochladená geotermálna voda sa ďalej využije v areáli miestneho termálneho kúpaliska. Proces sa nazýva kaskádové využívanie geotermálnej energie. Potom sa spolu s bazénovými vodami vypustí do Ižopského kanála.

Celkový podiel geotermálnej energie na celoročnej výrobe tepla vo Veľkom Mederi by mal dosiahnuť 60 %. Očakáva sam, že vstupnú investíciu v budúcnosti vykompenzuje stabilná cena tepla pre miestnych odberateľov. „Filozofia našich projektov je taká, že zhruba desať rokov je cena stabilná. Po splatení investície môže cena tepla výrazne klesať, dokonca až o 30 % ako v prípade mesta Galanta,“ vysvetlil v minulosti pre náš portál Oto Halás zo spoločnosti Slovgeoterm, ktorá vypracovala technickú dokumentáciu pre projekt vo Veľkom Mederi.

Parameter

Merná jednotka

Zima

Leto

Celkom

Množstvo dodaného tepla geotermálnou energiou

MWh

7488

1135

8623

Množstvo dodaného tepla plynovými kotlami

MWh

5845

0

5845

Podiel geotermálnej energie na výrobe tepla

%

56

100

60

Podiel plynových kotlov na výrobe tepla

%

44

0

40

CZT na Slovensku a geotermálna energia

Na Slovensku existujú dnes tri sústavy CZT na báze geotermálnej energie. Nájdeme ich v mestách Galanta, Šaľa a Sereď. Využívaním geotermálnej energie pri výrobe tepla sa ušetrí na nákupe zemného plynu. Úspory sú teda vo variabilnej zložke ceny. Prekážkou ďalšieho rozvoja sú vysoké investičné náklady, ktoré sa prejavia vo forme odpisov vo fixnej zložke ceny tepla.

Od roku 2011 sa hovorí o výstavbe geotermálnej elektrárne v  Ďurkove pri Košiciach, ktorá by sa okrem výroby elektriny využívala aj na vykurovanie mesta. Budúcnosť projektu je nejasná.

© energia.sk

Odborní partneri