V Bohuniciach minulý rok zaznamenali jednu väčšiu anomáliu

Podľa jadrového dozoru fungovali vlani jadrové elektrárne na Slovensku bezpečne a bez významnejších porúch. Jedna udalosť v Jaslovských Bohuniciach bola klasifikovaná na medzinárodnej stupnici INES. V Mochovciach zase detegovali netesnosť v pokrytí paliva, ktorú riešili počas aktuálne prebiehajúcej generálnej odstávky.

Bezpečnosť – to je najčastejšie skloňovaný parameter v súvislosti s prevádzkou atómových elektrární po celom svete. Rôzne udalosti - odchýlky, poruchy a incidenty – je potrebné dôsledne sledovať, aby sa predišlo potenciálne nebezpečnejším situáciám a haváriám.

V roku 2016 sa v atómovej elektrárni Bohunice zaznamenala jedna udalosť klasifikovaná podľa Medzinárodnej stupnice pre hodnotenie udalostí v jadrových zariadeniach (INES) stupňom „1“, t.j. anomália/porucha. INES má sedem stupňov závažnosti vplyvu na jadrovú bezpečnosť a životné prostredie.

Počas minuloročného odstavovania 3. bloku elektrárne V2 v Bohuniciach do generálnej opravy, ktorá sa začala v máji, nebol krátkodobo dodržaný trend vychladzovania kompenzátora objemu podľa prevádzkových limitov a podmienok a tiež bol krátkodobo prekročený dovolený rozdiel teplôt chladiva kompenzátora objemu a primárneho okruhu. „Udalosť však negatívne neovplyvnila stav zariadenia primárneho okruhu,“ uviedol prevádzkovateľ atómky Slovenské elektrárne (SE) vo svojej pravidelnej správe o činnosti jadrových elektrární na Slovensku.

Boli tým však oficiálne porušené limity a podmienky bezpečnej prevádzky jadrových zariadení, ktoré schvaľuje slovenský Úrad jadrového dozoru (ÚJD). Nasledovali neplánovaná a j plánovaná kontrola ÚJD s podrobným prešetrením, na základe ktorých bolo slúžiacemu vedúcemu reaktorového bloku a operátorovi primárneho okruhu dočasne odňaté poverenie na výkon funkcie, kým neboli preskúšaní.

V ročnej správe o stave jadrovej bezpečnosti, ktorú ÚJD pred mesiacom predložilo do vlády, ale úrad celkovo konštatuje, že prevádzka obidvoch blokov elektrárne Bohunice V-2 bola v roku 2016 bez závažných nedostatkov a zistené problémy boli odstránené.

Ďalšie udalosti v Mochovciach aj Bohuniciach boli vlani označené úrovňou „0“ stupnice INES, čiže ako odchýlka bez vplyvu na bezpečnosť atómových elektrární.

Zdroj: Slovenské elektrárne

Predtým sa u nás stupeň 1 INES vyskytol v Bohuniciach v júli 2012, kedy počas generálnej opravy prevádzkový personál nevykonal pravidelnú kontrolu koncentrácie kyseliny bóritej v bazéne skladovania vyhoretého jadrového paliva počas znižovania koncentrácie.

Obdobne závažné poruchy klasifikované stupňom  1 INES sa vyskytovali aj v minulosti, napríklad v roku 2007 boli v Mochovciach až dve. K dosiaľ najzávažnejšej havárii s lokálnymi následkami (stupeň 4 INES) na území Slovenska došlo vo februári 1977, kedy počas zavážania paliva v reaktore A1 v Bohuniciach došlo k jeho poškodeniu, rozsiahlej korózii a úniu rádioaktivity do priestoru elektrárne. V dôsledku havárie bola elektráreň A1 odstavená a postupne likvidovaná. Až v roku 1995 sa začal realizovať projekt vyraďovania zameraný na dosiahnutie radiačne bezpečného stavu. Ukončenie procesu vyraďovania je naplánované v roku 2033.

Koeficient zníženia výkonu a spoľahlivosť paliva

Elektrárne ale musia sledovať mnohé ďalšie medzinárodne používané koeficienty a indexy prevádzky jadrových zariadení. Pri väčšine z nich sme minulý rok nevybočovali z doterajších hraníc. Avšak podľa správy SE na minulý rok na oboch prevádzkovaných blokoch  V2 Bohunice výraznejšie zvýšil koeficient neplánovaného zníženia výkonu, ktorý sleduje pokrok v minimalizovaní odstávok a znížení výkonu bloku, ktoré sú dôsledkom porúch zariadení a ďalších neplánovaných udalostí.

Zdroj: Slovenské elektrárne

Zdá sa, že dva predchádzajúce roky bol na tom blok 1 v Mochovciach horšie so spoľahlivosťou paliva. Detekovaná bola veľmi malá netesnosť v pokrytí paliva. „Netesný palivový článok bude vyhľadaný a vyvezený z reaktora počas generálnej odstávky v roku 2017,“ uviedli SE.

Tá sa začala 25. marca a podľa plánu by sa mala skončiť túto sobotu 13. mája. Rozšírenú odstávku obdobného rozsahu robí prevádzkovateľ raz za 8 rokov. V pláne bolo úplné vyvezenie jadrového paliva z reaktora, spojené s kontrolou tlakovej nádoby reaktora. Po vykonaní plánovanej údržby a zavezení paliva do reaktora musia nasledovať tesnostné skúšky hermetickej zóny a pevnostné tlakové skúšky.

Počas generálnej odstávky však zároveň prebehlo množstvo iných aktivít zameraných na kontrolu, opravy alebo výmeny vybraných zariadení reaktorového bloku a viaceré investičné akcie, ako doplnenie 400 kV vypínačov, seizmické zodolnenie, modernizácia bezpečnostných systémov alebo výmena elektrických rozvádzačov.

© energia.sk