Rádioaktívne trícium v Hrone je výrazne nad limitom, varujú ekológovia

Rakúska mimovládna organizácia Global 2000 vlani namerala vysoké hodnoty rádioaktívneho vodíka v rieke Hron, kam sa vlievajú odpadové vody z jadrových reaktorov v Mochovciach. Analýza vzoriek Úradu verejného zdravotníctva, ktoré boli odobrané v minulom roku, ale porušenie limitov pre pitnú vodu v blízkosti atómky nepreukázala.

Nekoncepčnosť. Týmto prívlastkom je označovaná výstavba malých vodných elektrární na rieke Hron. Kritici varovali aj pred rizikom, že hustota týchto zdrojov môže spomaliť vodný tok natoľko, že odpadová voda s rádioaktívnym tríciom, ktorá je vypúšťaná z atómovej elektrárne Mochovce, sa nestihne dostatočne zriediť.

V minulosti na tento problém upozorňoval aj samotný prevádzkovateľ atómky, a to v súvislosti s MVE Tekov. Slovenské elektrárne tvrdili, že vzdutím Hrona by mohlo vzniknúť tríciové jazierko a kvôli nezohľadneniu ich námietok sa dokonca so štátnymi orgánmi súdili.

Čo je trícium, ako vzniká a koľko ho znesieme

Trícium (3H) je prirodzene sa vyskytujúca plynná forma vodíka, ktorá vzniká v atmosfére v dôsledku prírodných procesov. Z fyzikálneho hľadiska sa trícium považuje za mäkký beta žiarič s dobou polpremeny 12,3 roka. Do organizmu sa môže dostať napr. prehltnutím, vdýchnutím alebo cez poškodenú pokožku.

Tento izotop vodíka však vzniká aj pričinením človeka ako vedľajší produkt prevádzky jadrových elektrární. Keďže vodu s obsahom trícia nie je možné  spracovávať, musí sa regulovane vypúšťať do životného prostredia. Tríciová voda sa tak následne stáva súčasťou normálneho kolobehu vody v prírode.

Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia obyvateľstva, naša legislatíva definuje hraničnú hodnotu objemovej aktivity trícia pre pitnú vodu. Indikačná hodnota pre rádiologický ukazovateľ trícium predstavuje 100 becquerelov (Bq) na liter. Kritériá na hodnotenie kvality pitnej vody sú uvedené v nariadení vlády č.354/2006 Z. z..

Kritériá na hodnotenie kvality povrchovej vody zase uvádza nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Rádiologický ukazovateľ pre trícium predstavuje 100 Bq/l ako ročný aritmetický priemer, ktorý sa vypočítava z nameraných hodnôt.

Global 2000: Limitná hodnota výrazne prekročená

Mimovládna organizácia Global 2000 v minulom roku odobrala viacero vzoriek vody z rieky Hron v tesnej blízkosti mochoveckých blokov. Analýzu vykonalo Seibersdorf Laboratories v Rakúsku. Z rozboru vyplynulo, že vzorka získaná z vodnej nádrže Veľké Kozmálovce trinásťkrát prekročila limitnú hodnotu pre objemovú aktivitu trícia. Nameraná hodnota je podľa protokolu 1347 Bq/l. Hoci voda z rieky nie je zdrojom pitnej vody, podľa aktivistov sa využíva na rybolov a kúpanie.

Meranie objemovej aktivity trícia v pitných, povrchových aj dažďových vodách v blízkosti atómiek sú povinné vykonávať Slovenské elektrárne. Výsledky meraní sú pravidelne publikované. V správe za rok 2016, ktorá sumarizuje produkciu rádioaktívnych odpadov, nedošlo pri výpustiach trícia do hydrosféry k prekročeniu limitných hodnôt.

Celkový počet meraní trícia v roku 2016 dosiahol 348 z rôznych 87 lokalít, pričom najvyššie namerané hodnoty objemovej aktivity trícia počas celého roka 2016 boli výrazne nižšie, ako prísne limity," uviedol pre náš portál Miroslav Šarišský zo Slovenských elektrární. „Z dlhodobého trendu kontroly výpustí látok z elektrární Mochovce vyplýva, že hodnoty sú pod stanoveným rádiologickým limitom a rádiologický vplyv prevádzky je zanedbateľný,“ zdôraznil. 

Slovenský dozor: Trícium v okolí EMO je v norme

Dozorný orgán pre dodržiavania noriem je Úrad verejného zdravotníctva SR. Ten vykonáva tiež vlastné nezávislé monitorovanie objemových aktivít trícia. V minulom roku podľa úradu k prekročeniu rádiologických limitov nedošlo. „Namerané hodnoty objemovej aktivity trícia v pitných vodách v okolí jadrového zariadenia EMO12 sú nižšie ako najmenšia detegovateľná aktivita (na úrovni 2,1 Bq/l). Vo vzorkách povrchovej vody z rieky Hron boli hodnoty objemovej aktivity trícia v roku 2016 v rozmedzí od 2,1 až do 85,4 Bq/l,“ skonštatovala pre náš portál hovorkyňa úradu Zuzana Drobová.



Rakúska mimovládka napriek záverom slovenských úradov trvá na svojom. Ako tlmočil Reinhard Uhrig, Global 2000 požaduje odobratie prevádzkovej licencie pre Mochovce a uskutočnenie testovania od nezávislých inštitúcií.

Organizácia je dlhoročným odporcom prevádzkovania jadrových blokov na Slovensku. Technológiu VVER 440 považuje za zastaranú a nebezpečnú. Ďalšou ich požiadavkou má byť transparentné informovanie o dostavbe EMO34.

© energia.sk
Ilustračné fotky: Global 2000