YMS zvyšuje bezpečnosť elektrických sietí

Bezpečnosť prenosu a distribúcie elektrickej energie ovplyvňuje škála ťažko predvídateľných faktorov. Vonkajšie vzdušné vedenia s rôznym napätím ohrozuje dorastajúca vegetácia v tzv. ochrannom koridore, extrémne sa meniace teploty a klíma, aj samotné starnutie materiálov. Vodiče tak časom menia svoje mechanické vlastnosti – môže prísť napríklad k nebezpečne nízkemu priehybu vedenia či dokonca k pretrhnutiu. Prevádzkovatelia sietí stav vedení pravidelne kontrolujú, pri desiatkach tisícoch kilometrov vodičov po celom území Slovenska však ide o komplexný proces.

Zrýchlenie a spresnenie procesu kontroly – a tým pádom aj následného plánovania údržby – môže priniesť inovatívna metóda zberu a vyhodnocovania dát – laserové skenovanie (LiDAR) a letecká fotogrametria. „Laserovým skenovaním zozbierame vysoko presné georeferencované body (tzv. mračno bodov) a vytvoríme digitálny model reliéfu. Následne identifikujeme objekty zasahujúce do ochranného koridoru sietí a posúdime aktuálny stav vodičov, terénu i vegetácie pod nimi,“ vysvetľuje spôsob využitia technológie pre spoločnosti prevádzkujúce siete Mgr. Miroslav Holubec, riaditeľ projektov výskumu a inovácií YMS, a.s.

Pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. tím YMS v pilotnom projekte získal a spracoval dáta o polohe a charakteristike stožiarov i elektrických vedení v okolí mesta Trenčín. „Je pre nás kľúčové realizovať opatrenia, ktoré zamedzia prekročeniu normou stanovených hodnôt a zabránia ohrozeniu samotného vedenia ako aj osôb pohybujúcich sa pod ním. Digitálny model reliéfu nám pomáha pri dodatočnom meraní, sledovaní trendu rastu vegetácie, resp. na identifikáciu anomálií – budovy nachádzajúce sa v blízkosti elektrického vedenia a stožiarov, či miesta kde vegetácia zasahuje do ochranného pásma vedenia,“ hovorí Karol Vörös, vedúci úseku správy VVN (veľmi vysoké napätie).

Letecký LiDAR získa dáta presnejšie, na väčšej ploche a rýchlejšie ako pri podobnom pozemnom meraní. „Technológia funguje aj počas tmy či v neprehľadných oblastiach ukrytých pod vegetáciou. Zaznamenáva nielen masívne zväzkové vodiče prenosového vedenia, ale aj podstatne tenšie vodiče distribučného vedenia. Pomáha spoľahlivo detekovať typ stožiara, pri stožiaroch s vyššou napäťovou hladinou dokonca aj detaily, priečky priehradovej konštrukcie a izolátorové reťazce,“ rozvádza špeciality technológie pre elektrické siete Miroslav Holubec.

LiDAR a leteckú fotogrametriu tím YMS už s úspechom využil vo viacerých zaujímavých projektoch – napríklad v roku 2014 pri analýze oblasti Vrátna po zosuve pôdy alebo najnovšie pri identifikácii archeologického náleziska v oblasti Molpír.

© energia.sk (text pripravený v odbornej spolupráci so spoločnosťou YMS)

Odborný partner