Výskumný tím Eustreamu a YMS publikoval výsledky projektu v oblasti protikoróznej ochrany potrubí

V rokoch 2012 – 2013 spoločnosť Eustream investovala do výskumu v oblasti protikoróznej ochrany (PKO) na líniovej časti prepravného plynovodu. Projekt mal za cieľ spresniť merania účinnosti PKO na vybraných miestach a navrhnúť ich zapracovanie do systému hodnotenia rizika na potrubiach. Presnejšie údaje totiž ušetria nemalé finančné prostriedky efektívnejším nastavením PKO a presnejším plánovaním výkopov pri opravách a údržbe.

Kríženie sietí a protikorózna ochrana

Podzemné plynovodné potrubia sú v oblastiach kríženia s vysokonapäťovými alebo železničnými vedeniami vystavené, okrem ďalších vplyvov, aj pôsobeniu ich striedavých prúdov. Nadzemné elektrické vedenia tak potenciálne narušujú účinnosť PKO, pretože ovplyvňujú jednosmerný potenciál, ktorý ochraňuje oceľové potrubia pred koróziou. Meranie týchto rušivých účinkov je však v praxi veľmi komplikované, pretože prúdy sa navzájom ovplyvňujú v rôznej miere a intenzite, závislej od mnohých meniacich sa externých faktorov.

Úlohy a výsledky

Dvojročný výskum, na ktorom spolupracovalo viacero odborných partnerov, zahŕňal 16 čiastkových úloh. Jeho hlavným cieľom bolo spresniť meranie vplyvu striedavého prúdu na PKO v oblastiach kríženia línií (na tzv. vypínací potenciál Eoff, resp. priamo na polarizačný potenciál E IRfree, ktorý chráni povrch ocele), identifikovať a otestovať najspoľahlivejšiu možnú metódu jeho merania a odporučiť spôsob zapracovania údajov do existujúceho systému na riadenie rizika na potrubiach.

V prvej fáze projektu výskumný tím analyzoval možné meracie metódy, určil potrebné prístroje, identifikoval postup merania a lokalizoval miesta meraní v teréne. V druhej fáze s pomocou vybranej metódy vykonal merania na 25 rôznych miestach kríženia po celom území Slovenska. Analýzou výsledkov meraní formuloval preferovaný spôsob merania vrátane jeho reálnych obmedzení a určil potrebné hardvérové aj softvérové vybavenie.

„Počtom rúr v koridore a množstvom križujúcich elektroenergetických vedení sú prepravné potrubia eustreamu vo svete ojedinelé. Počas meracích prác sa zistili také skutočnosti, ktoré majú zásadný vplyv na bezpečnosť prepravy plynu  a na niektorých úsekoch si zaslúžia osobitný prístup k inováciam monitoringu aj naďalej. Mnohé čiastkové problémy boli dostatočne meraniami zistené, smerovania ich eliminácií sú naznačené a čakajú na ucelené kvalifikované odpovede“, povedal hlavný riešiteľ výskumného projektu, Ing. František Stejskal.

Vybrané výsledky výskumu uverejnili časopisy Plyn aj Slovgas pod titulkom „Niektoré skúsenosti zo zberu dôležitých údajov KAO prepravnej sústavy plynovodov v oblastiach s pôsobením striedavých prúdov“. Členovia výskumného tímu ich prezentovali aj na 22. Workshope "Protikorozní ochrana úložních zařízení" 3. a 4. decembra 2013 v Prahe a na konferencii SPNZ, Prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť významných potrubných systémov SR - plyn, ropa, ktorá sa konala 23. apríla 2014 v Žiline.

(c) energia (text pripravený v odbornej spolupráci so spoločnosťou YMS)

Odborný partner