Plynárenský systém reportuje podľa nariadenia REMIT

Elektronický obchodný dispečing yCapacity sa za posledné roky stal kľúčovým nástrojom obchodovania v spoločnosti Eustream. Tím špecialistov YMS ho spravuje a vyvíja už viac ako desať rokov. Odborníci z YMS systém priebežne aktualizujú na základe požiadaviek zákazníka, ktoré často vyplývajú z nových legislatívnych nariadení pre obchodovanie so zemným plynom. Naposledy zapracovali európske Nariadenie č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou, známe po skratkou REMIT.

Nariadenie nadobudlo platnosť od 7. apríla 2016. V súčasnosti yCapacity (TIS – Transmission Information System) automaticky reportuje dáta o prepravných kapacitách ako aj o samotnej preprave zemného plynu. Správy obsahujú údaje o objednaných kapacitách, nomináciách a alokáciách, teda o plánovanom a skutočnom množstve prepraveného plynu. „Denne TIS odošle a prijme niekoľko desiatok správ. V systéme sme nastavili len čas a frekvenciu posielania. Ostatné činnosti TIS vykonáva automaticky, čo nás odbremenilo od novovzniknutej administratívy,“ hovorí Miroslav Hajach, biznis analytik spoločnosti Eustream. Okrem automatického reportingu produktov súvisiacich s prepravou zemného plynu je Eustream pripravený aj na report ďalších neštandardných produktov na vyžiadanie regulátora.

Spoločnosť Eustream, tak ako každý prepravca, má oznamovaciu povinnosť voči Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER). Požadované správy však neposiela priamo ACER-u, ale cez Registrovaný reportovací mechanizmus (RRM). RRM zabezpečuje technické spracovanie reportov. V praxi proces funguje tak, že TIS vygeneruje požadované dáta a vytvorí z nich excelový súbor. RRM prijaté dáta overí a odošle do informačného systému organizácie ACER. TIS zároveň prijíma od RRM spätné správy, ktoré obsahujú potvrdenia o správnosti reportu alebo prípadné technické či validačné chyby zistené ako na strane RRM, tak aj ACER-u.

Nariadenie REMIT vzniklo za účelom zvýšenia transparentnosti a zlepšenia kontroly prideľovania kapacít na trhoch s energiou. Cieľom je zabrániť manipulácii na trhoch, zneužívaniu vnútorných informácií (tzv. insider trading) či narúšaniu integrity trhu. „Implementácia legislatívnych zmien znamená pre mnohé spoločnosti náročnú úlohu. Dlhodobou spoluprácou so spoločnosťou Eustream sme vytvorili odborne aj technicky zdatný tím, ktorý projekt dotiahol opäť do úspešného konca. Nariadenie REMIT sme do TIS-u zapracovali kompletne a v požadovanom termíne,“ dodáva na záver Zuzana Palšovičová, biznis analytik a líder tímu yCapacity v YMS. 

© energia.sk (text pripravený v odbornej spolupráci so spoločnosťou YMS)

Odborný partner