Nová generácia ySpatial od YMS súčasťou ITIS Eustream

Geoaplikácia ySpatial z dielne YMS nahradila pôvodný geografický informačný systém (GIS), ktorý zabezpečoval distribúciu priestorových údajov medzi riešeniami Integrovaného technického informačného systému (ITIS) viac ako 10 rokov. K dlho avizovanej zmene sa spoločnosť Eustream rozhodla na základe progresívnych zmien vo webových technológiách s cieľom modernizovať riešenie na všetkých úrovniach – databázovej, aplikačnej a klientskej.

Základnou požiadavkou bolo nahradiť desktopové riešenie moderným prístupom k dátam – cez webový prehliadač. Ďalším rozhodujúcim faktorom pri tvorbe nového GIS-u bolo minimálne obmedzenie funkčnosti systémov ITIS počas implementácie projektu. Túto požiadavku komplikovala rozsiahla dátová základňa GIS zasahujúca do všetkých systémov ITIS. Práve dátová základňa, ktorou disponuje ITIS, je to, čo robí tento projekt výnimočným. Plynárenská infraštruktúra je prvotným, ale nie jediným podkladom pre rozhodovacie procesy v spoločnosti. Niekoľkoročný proces zberu dát priniesol výsledok v podobe viac ako 300 rôznorodých mapových tried od armatúr cez dáta katastra nehnuteľností, sústavu národných chránených území až po korózne riziká pôdy. Všetky mapové triedy prešli zložitým migračným procesom vrátane upgradu databázy a prechodu na ESRI platformu.

Nový systém má intuitívne užívateľské prostredie s možnosťou rýchleho prístupu k priestorovým dátam prostredníctvom „obľúbených mapových tried v obľúbenej lokalite“ obdobne, ako sú užívatelia zvyknutí z webových prehliadačov. Rýchly prístup k objektu v mape zabezpečuje i rýchle vyhľadávanie nad vybranými mapovými triedami, ako sú oprava na plynovodnom potrubí, katastrálne územie, technologický objekt, stanica katódovej ochrany, číslo parcely a iné. „Z technologického hľadiska rýchlosť odozvy zabezpečuje systém dlaždíc (tiles). Dlaždice sú predpripravené obrázky, ktoré sú uložené na serveri a na vyžiadanie ich mapový server posiela klientovi. Tento spôsob poskytovania dát sme použili pre statické dáta. Vzhľadom na to, že v systéme ITIS sa zmeny na plynárenskej technológii vykonávajú na dennej báze, zhodnotili sme, že časť dát bude poskytovaná koncovým používateľom dynamicky. Zvolený rozdielny spôsob prístupu k dátam zabezpečuje aktuálnosť údajov bez vplyvu na rýchlosť odozvy. Vďaka tomu nie sú zaťažovaní administrátori systému ani hardvér, lebo nie je nutná častá údržba dlaždíc,“ vysvetľuje Štefan Hudák, projektový manažér YMS.

Riešenie poskytuje okrem jednoduchého vyhľadávania dát v mape aj pokročilé analytické funkcie. Analýza výsledkov diagnostických meraní a súvislosť s geologickými faktormi pomocou priestorového prieniku, pokrytie plánovaných opráv v kontexte s dátami katastra nehnuteľností pre potreby vstupu na pozemok sú len jednoduché príklady použitia. Jednou z významných funkcií je 3D profil priebehu línie. Základným predpokladom pri tejto funkcionalite je 3D dátová základňa, teda priestorové informácie vrátane súradnice „Z“. Užívateľ kliknutím v mape zistí nadmorskú výšku vybraného bodu na trase plynovodu, minimálnu a maximálnu nadmorskú výšku na trase medzi dvoma technologickými objektami.

Obrázok: Ukážka z aplikácie ySpatial - funkcia 3D profil (Foto: YMS)

ySpatial ako neoddeliteľná súčasť komplexného systému ITIS poskytuje integráciu na ostatné moduly. Užívatelia si vďaka tomu dokážu zobraziť opravu na plynovodnom potrubí, ktorá je naplánovaná v module yPipe aj vo ySpatial, a to vyvolaním tlačidla pre integráciu. Obdobne ako veľká sada ďalších dát, ktoré primárne vznikajú v iných aplikáciách ITIS a prostredníctvom GIS-u sa zobrazujú používateľom v inom užívateľskom náhľade ako v domovskej aplikácii. Unikátny je aj rozsiahly sieťový model fungujúci na pozadí plynárenskej technológie. Umožňuje pri označení miesta poruchy vypočítať 2D a 3D dĺžku potrubia, vodný objem plynu a plochu nadzemných potrubí. Výpočet môže vykonať ktorýkoľvek pracovník registrovaný v doméne spoločnosti bez potreby ďalšieho licencovania produktu.

Práve uvedené prípady použitia viedli spoločnosť eustream, a.s., k zmene pôvodného desktopového riešenia k sofistikovanému a intuitívnemu webovému riešeniu, ktoré navyše spoločnosti prinieslo zníženie nákladov za desktopové licencie.

© energia.sk (text pripravený v odbornej spolupráci so spoločnosťou YMS)

Odborný partner