ITIS Safety sa stará o bezpečnosť ľudí a znižuje náklady

Spoločnosť Eustream sa stará o bezpečnosť takmer tisícky zamestnancov. K ich ochrane pri práci pristupuje z pohľadu pracovných rizík, ktoré im môžu skutočne hroziť, preto nikomu nechýba žiadna ochranná pomôcka. Napriek tomu náklady na pomôcky klesli a obstarávanie je jednoduchšie. Umožňuje to systém ITIS Safety, ktorý zavŕšil snahu spoločnosti o integrované riadenie bezpečnosti technológií, zamestnancov aj životného prostredia.

Komplexné riadenie bezpečnosti

Budovanie komplexného systému začalo koncepciou Integrovaného systému manažérstva, neskôr celopodnikovou maticou rizík zariadení a koncepciou hodnotenia technologických rizík. Riadenie technologických rizík YMS pretavila do systému ITIS Potrubia. Neskôr sa podobný proces zopakoval pre riziká zamestnancov a životného prostredia, z ktorého YMS vytvorila aplikáciu ITIS Safety. „Dnes disponujeme komplexným softvérom, s ktorým bezpečnosť našich ľudí aj technológií riadime z pohľadu skutočne hroziacich rizík“, popisuje súčasný stav Ľuboš Hegedúš, garant aplikácie ITIS Safety v spoločnosti Eustream.

Kľúčové ochranné pomôcky

Jedným z najzložitejších procesov, ktoré ITIS Safety rieši, je plánovanie, obstarávanie a prideľovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP). Pri spomenutom počte zamestnancov je to administratívne, logisticky aj finančne náročný proces. Počet potrebných OOPP sa pohybuje v desiatkach tisíc kusov ročne, nakupujú sa u viacerých dodávateľov, majú variabilnú životnosť a distribuujú sa do pobočiek po celom Slovensku.

Pôvodne sa OOPP obstarávali ručne, podľa minulých potrieb a oficiálne uvádzaných dôb životnosti. „Neboli záznamy o tom, ako rýchlo došlo k ich skutočnému opotrebeniu, neexistovala možnosť priebežne meniť požiadavky, chýbal celkový prehľad o všetkých potrebných OOPP“, popisuje stav pred zavedením ITIS Safety Miroslav Holubec, hlavný biznis konzultant YMS pre BOZP. Komplikovaný bol aj výdaj množstva prostriedkov zo skladu. Navyše proces nepodporoval prideľovanie OOPP len na základe činností a rizík pre jednotlivé profesie, preto mohlo nastať aj čerpanie OOPP nad rámec oprávnených potrieb.

Pomôcky z pohľadu rizika

V ITIS Safety sa agenda BOZP dnes riadi z pohľadu rizika, čo významne mení aj spôsob obstarávania OOPP. „Činnosti každého zamestnanca majú určenú mieru rizika a automaticky priradenú ochranu. Tým sa okamžite spresňujú počty a druhy OOPP, vrátane predikcií do budúcnosti. Už v okamihu nástupu nového človeka je jasné, aké OOPP a kedy bude potrebovať“, vysvetľuje Miroslav Holubec. Obstaráva sa hromadne (dvakrát ročne) alebo mimoriadne (podľa potreby). Systém automaticky určí požadované počty OOPP tak, aby boli všetci zamestnanci plne vybavení až do ďalšieho hromadného objednávania. Ak niektoré OOPP treba skôr, objednajú sa mimoriadne a pri ďalšom hromadnom objednávaní ich systém znova nezaradí. Navyše, automaticky prepočíta životnosť novej OOPP a posunie termín ďalšieho objednania. Automatické prepočty prebiehajú každý deň a stavy OOPP na každú osobu sú tak vždy aktuálne.

Úspora kapacít

Zmena obstarávania šetrí financie aj čas, pretože OOPP sa objednávajú podľa skutočných rizík aj opotrebenia. Cez bezpečnostné karty zamestnancov sa okamžite preverí, či ľudia skutočne dostali všetky pomôcky, ktoré im prislúchajú a či sú chránení pred všetkými potenciálnymi rizikami. Vďaka objednávaniu s bezpečnostnou konfiguráciou konkrétneho človeka dodávatelia tovar doručia v balíčkoch označených menom príjemcu. Odpadá tak komplikované rozdeľovanie a výdaj OOPP.  

Prezentácia systému bezpečnosti v spoločnosti Eustream a modulu ITIS Safety odznela aj na 26. ročníku konferencie New Trends in Safety and Health, ktorú organizujú Technická univerzita v Košiciach, Národný inšpektorát práce, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Slovenská asociácia pre BOZP a OPP. Po dvoch rokoch prevádzky ITIS Safety je už totiž k dispozícii viacročné porovnanie nákladov na OOPP. Z neho jednoznačne vidieť, že riadenie BOZP na základe reálne hroziacich rizík výrazne znižuje náklady.

„ITIS Safety pre nás kumuluje viacero zlepšení. Zaisťuje optimálnu ochranu našich zamestnancov pred skutočne identifikovanými rizikami, vhodným nastavením činností a rizík pre jednotlivých zamestnancov eliminuje neefektívne čerpanie OOPP a celkovo zjednodušuje administratívny a logistický BOZP proces", uzatvára Ľuboš Hegedúš.

(c) energia (text pripravený v odbornej spolupráci so spoločnosťou YMS)

Odborný partner