Disponibilita strojov pre manažérov

YMS aj v roku 2014 pokračuje v zdokonaľovaní plynárenských aplikácií. Nadštandardný analytický nástroj, „Disponibilita strojov“, ktorý YMS vyvinula pre spoločnosť eustream, a.s. vznikol z aplikácie kontrolujúcej štarty a odstavenia turbosústrojov. Čo všetko dnes ponúka manažérom plynárenských technológií?

Nadštandardné informácie

„Disponibilita strojov“ slúži spoločnosti Eustream na nadštandardnú analýzu životného cyklu a riadenie emisií rozsiahlych turbosústrojov v štyroch kompresorových staniciach rozložených po celom území Slovenska.  „Disponibilitu strojov potrebujeme na detailné manažérsko-technické analýzy, ktoré poskytujú komplexný a dlhodobý pohľad na naše technológie. Pomáhajú nám pri rozhodovaní o tom, ako postupovať nielen pri ich údržbe, ale aj pri plánovaní ďalšieho technického rozvoja na kompresorových staniciach a optimalizácii prevádzkových nákladov“, vysvetľuje garant projektu Anton Zelenaj, riaditeľ technického kompetenčného centra eustream, a.s.

Aplikácia sa stále rozvíja. Pôvodne spracúvala podrobné údaje o štartoch a odstaveniach turbosústrojov, ktoré sú prevádzkovo náročné, vyžadujú dôsledné plánovanie a spotrebúvajú nemalé množstvo zemného plynu. Postupne začala sledovať celý životný cyklus turbosústrojov a ich priebežnú dostupnosť v nadväznosti na opravy a údržbu. Súčasnú podobu získala pridaním emisného modulu, ktorý analyzuje emisie turbosústrojov vo vzťahu k ich prevádzkovým parametrom. V súčasnosti sa pracuje na ďalších typoch analýz a na sledovaní širšieho okruhu strojov.

Disponibilita strojov je určená manažérom. Kombinuje údaje z rôznych zdrojov podľa ich požiadaviek a vytvára niekoľko desiatok prehľadných, vizuálne atraktívnych analýz (obrázok). Automaticky preberá údaje z riadiaceho systému prevádzky SCS (WebGas) o štartoch, odstaveniach, tlakovaniach a opravách a údaje o emisiách z emisného monitorovacieho systému (AMS).

Obrázok: Druhy analýz v aplikácii Disponibilita strojov

Modul emisie

Nadštandardné informácie poskytuje analýza vzťahu medzi prevádzkovými parametrami turbosústrojov a ich škodlivými plynnými emisiami. Legislatíva vyžaduje sledovanie dvoch typov (CO, oxid uhoľnatý a oxidy dusíka súhrnne označované ako NOx) a zásah v prípade prekročenia limitov. Úroveň emisií každého stroja však závisí nielen od jeho momentálneho výkonu, ale aj od prevádzkových parametrov (otáčky, barometrický tlak, teplota spalín či vonkajšia teplota). Výsledkom komplexnej analýzy v module emisie je prehľad o tom, aký dopad má konkrétny parameter prevádzky stroja na množstvo vypustených škodlivín. „Aplikácia pracuje s ôsmimi prevádzkovými parametrami a ponúka manažérom číselný aj grafický prehľad o tom, ako každý jeden parameter ovplyvňuje emisie oboch škodlivých látok“, vysvetľuje analytička YMS pre aplikáciu Disponibilita strojov Veronika Horníková. Manažéri Eustream tak majú v ruke silný nástroj, s pomocou ktorého dokážu komplexne analyzovať a v prípade potreby ovplyvňovať vypúšťanie škodlivých plynov na všetkých strojoch prispôsobovaním vybraných parametrov.

Modul životný cyklus strojov

Manažérsky pohľad na prevádzku turbosústrojov sa opiera o dlhodobú evidenciu a analýzu dôležitých technických udalostí. Ide predovšetkým o evidenciu porúch, opráv, údržby a s tým súvisiacich tlakovaní, odstavení a opätovných štartov strojov. Disponibilita strojov zaznamenáva všetky štarty a odstavenia turbosústrojov a eviduje ručné zásahy údržby. „Manažéri vedia čo presne sa deje na každom stroji pri jeho odstavovaní a opätovnom spúšťaní. Vedia analyzovať a vyhodnotiť úspešnosť štartov, prípadne príčiny ich zlyhaní a dôvody, pre ktoré bolo treba ručne zasahovať“, upresňuje analytička projektu za YMS, Veronika Horníková. Aplikácia sleduje aj tzv. technologickú spotrebu plynu, teda množstvo plynu potrebné na odstavovanie a opätovné štartovanie. Aplikácia každý deň poskytuje grafický prehľad o dostupnosti jednotlivých strojov za vybrané obdobie pre každú kompresorovú stanicu alebo celý Eustream. Navyše sprístupňuje dôvody prípadnej nedostupnosti jednotlivých turbosústrojov a umožňuje tak komplexnú analýzu stavu strojov v čase.

Modul manažérske analýzy

Z dlhodobejších sledovaní tohto typu je možné vyvodiť závery o stave všetkých dôležitých technológií na kompresorových staniciach Eustreamu, a to predovšetkým pre plánovanie ich údržby a rozvoja. Navyše je aplikácia navrhnutá tak, aby si manažéri mohli sami vytvoriť grafické prehľady a analýzy presne podľa svojich potrieb. „Užívateľ si sám zvolí typ tabuľkovej alebo grafickej analýzy, vyberie parametre, ktoré potrebuje porovnať, určí typ filtrovania a vyhodnotenia údajov a označí konkrétnu analýzu ako verejne prístupnú alebo súkromnú“, vysvetľuje významnú pridanú hodnotu aplikácie Veronika Horníková. V súčasnosti môžu manažéri Eustream využiť niekoľko desiatok rôznych typov tabuľkových a grafických analýz. Medzi najzaujímavejšie patria napríklad analýzy zlyhania komponentov pri neúspešných štartoch a analýzy výskytu ručných zásahov na komponentoch pri štartoch so zásahom obsluhy.

(c) energia (text pripravený v odbornej spolupráci so spoločnosťou YMS)

Odborný partner