Novela zákona o regulácii je na svete. Čo sa má zmeniť?

Menovanie predsedu ÚRSO vládou, dvaja podpredsedovia úradu, spolupodpisovanie cenových rozhodnutí či priama účasť ministerstiev v niektorých cenových konaniach – aj to sú zásadné zmeny predložené ministerstvom hospodárstva. Verejnosť má týždeň na ich pripomienkovanie.

Od dnes môže odborná aj laická verejnosť pripomienkovať novelu zákona o regulácii z dielne MH SR. Musí to však stihnúť za týždeň. Konečný termín je budúci štvrtok - 23. marec. Nové znenie zákona má platiť od 1. júna 2017.  

„Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zvýšiť transparentnosť jednoznačne určenými pravidlami a postupmi uplatňovanými pri cenovej regulácii, ako aj zverejňovaním informácií o cenách a o podmienkach ich uplatňovania,“ uviedol rezort hospodárstva v predkladacej správe.

Vedenie úradu

Tak ako sme upozornili už pred dvoma týždňami, právomoc vymenúvať a odvolať predsedu ÚRSO chce ministerstvo presunúť z prezidenta na vládu. Predseda úradu už viac nemá byť súčasne predsedom Regulačnej rady. Namiesto jedného má mať úrad dvoch podpredsedov. Vyberať si ich má však stále samotný predseda úradu.

Zavádza sa spolupodpisovanie cenových rozhodnutí predsedom úradu a súčasne podpredsedom úradu.

Prezident má mať naďalej slovo už len pri menovaní a odvolávaní členov Regulačnej rady. Spomedzi nich má tiež na jej návrh vymenovať a odvolať predsedu tejto rady. Ak by v troch po sebe nasledujúcich voľbách neschválil kandidáta, odvolá celú radu.

Regulačná rada sa má zmenšiť o jedného člena, dohromady aj s predsedom v nej má sedieť 6 osôb. Tie majú naďalej dostávať mesačne odmenu vo výške 4-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Kvôli párnemu počtu hlasov sa má upraviť systém hlasovania. Zároveň sa zavádza obmedzenie možnosti byť vymenovaný za člena rady viac ako dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Súčasní členovia zostanú vo funkcii do konca obdobia, na ktoré boli vymenovaní podľa doterajšieho predpisu.

Zmenu kvalifikačných požiadaviek pre najvyšších funckcionárov ÚRSO ministerstvo nenavrhlo.

Regulačná politika

Strategická regulačná politika má obsahovať aj zhodnotenie vplyvov navrhovaného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej regulácie v nadchádzajúcom regulačnom období na trh s tovarmi a službami vrátane cien tovarov a služieb, a to aj v porovnaní s prebiehajúcim regulačným obdobím.

Upravuje sa harmonogram a postup pre prípravu a pripomienkovanie novej regulačnej politiky. Úrad bude povinný uplatnené pripomienky vyhodnotiť a vyhodnotenie následne zverejniť na svojom webe.

Pripomienky ministerstiev hospodárstva a životného prostredia majú mať ešte väčšiu váhu – ak sa neakceptujú, úrad má zverejniť ich vyjadrenia aj dôvod neakceptovania.

Cenové konania

Nové povinnosti pribudnú regulovaným subjektom. Návrh ceny, ktorý predkladá subjekt má po novom obsahovať aj vyhodnotenie dopadu na jednotlivé skupiny odberateľov.

Navyše po akejkoľvek výzve ÚRSO na doplnenie alebo zmenu parametrov s vplyvom na cenu má firma zvolať valné zhromaždenie (príp. predstavenstvo za určitým podmienok), ktoré požadovanú úpravu schváli. Dodatočné výzvy úradu sú v rámci cenových konaní časté, čo môže byť v prípade viacerých akcionárov problém.

Účastníkom vybraných cenových konaní má byť aj ministerstvo hospodárstva - ak ide o cenové konanie ohľadom prenosu a distribúcie elektriny a tiež prepravy a distribúcie plynu. Rezort životného prostredia má byť zase priamym účastníkom cenových konaní pri výrobe, distribúcii a dodávke pitnej vody.

Zmeny sa majú týkať aj certifikácie prevádzkovateľa prenosovej elektrizačnej sústavy a prepravnej plynárenskej siete tak, aby bol v súlade s európskou legislatívou.

Konania začaté a právoplatne neukončené podľa doterajšieho predpisu sa dokončia podľa tohto zákona účinného od 1. júna 2017.

© energia.sk