Dokončuje sa hrádza proti kruhovým tokom elektriny

Problémom s nadmernými tokmi elektriny z Nemecka by mohlo odzvoniť. Susedné Česko momentálne dokončuje inštaláciu posledného zo štyroch regulačných transformátorov. Do prevádzky sa má dostať v priebehu júna.

Výroba vo veterných parkoch na severe Nemecka závisí od poveternostných podmienok. Hlavné oblasti spotreby sa však nachádzajú na juhu krajiny. Ak je produkcia zelenej elektriny obrovská, v dôsledku nedostatočnej prenosovej kapacity vznikajú kruhové toky, ktoré zaťažujú prenosové sústavy tranzitných štátov v smere sever - juh. Dispečeri potom riešia vyhrotené situácie, Česko a Poľsko niekedy doslova testujú hranice kapacitných možností svojich sústav.

K najkritickejším okamihom patrili posledné týždne roku 2011. Vtedy český prevádzkovateľ prenosovej sústavy, spoločnosť ČEPS, mal problém dodržať základné bezpečnostné kritérium "N-1". To definuje stav, kedy je prenosová sústava schopná zvládnuť a zabezpečiť dodávky elektriny pre spotrebiteľov aj v prípade výpadku jedného vedenia alebo iného dôležitého komponentu.

Hľadanie riešenia

Operátori sústav majú viacero možností ako s kruhovými tokmi bojovať. Od zmien v nastavení siete, ktoré znížia riziko preťaženia niektorých vedení až po znižovanie alebo zvyšovanie výkonu v konkrétnych elektrárenských blokoch. K jedným z najúčinnejších opatrení, ktoré však neriešia príčinu, ale iba dôsledky kruhových tokov, patrí inštalácia regulačných transformátorov.

Spoločnosť ČEPS v roku 2013 rozhodla o inštalácii štyroch transformátorov v rozvodni Hradec u Kadane. K rovnakému technickému riešeniu pristúpil tiež poľský prevádzkovateľ sústavy, spoločnosť PSE. Ich uvedenie do prevádzky  v oboch krajinách  prebieha v spolupráci s nemeckým operátorom 50Hertz.

Výstavba transformátorov je zaradená aj do Desaťročného plánu rozvoja sietí asociácie európskych prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E. Je tiež súčasťou schváleného Plánu rozvoja prenosovej sústavy ČR.

Ako to funguje?

Zariadenia tohto typu (Phase Shifting Transformers - PST) dokážu zmenou fázového uhla regulovať pretekajúci činný výkon vedenia, v ktorom sú zapojené. Vďaka tomu sa obmedzený tok prerozdeľuje do iných, menej zaťažených vedení. Jednoducho povedané, elektrina prúdi cestou najmenšieho odporu.

Minulý týždeň dorazil na miesto určenia v Česku aj posledný diel štvrtého regulačného transformátora. ČEPS už v januári sprevádzkoval dva z nich, ďalšie dva chce spustiť do konca júna. Ide o náročný proces, najprv sa zariadenie pripojí k technológii rozvodne, nasledujú skúšky a až potom testovacia prevádzka.  

Českú a nemeckú rozvodňu prepájajú dve 400 kV vedenia. Na každom z nich budú zapojené vždy dva regulačné transformátory. „Nastavenie regulačných parametrov prebieha po dohode so zahraničnými partnermi tak, aby bola zabezpečená spoľahlivosť prevádzky elektrizačných sústav v celom regióne strednej Európy,“ poznamenal predseda predstavenstva ČEPS Jan Kalina.

V porovnaní so štandardnými transformátormi sa skladajú z dvoch častí, sériovej a budiacej jednotky, pričom každá z nich je umiestnená v samostatnej nádobe, ktoré sú medzi sebou elektricky prepojené. Ich životnosť je vyše 40 rokov. Náklady na ich výrobu a inštaláciu od talianskej firmy by nemali presiahnuť 74 miliónov eur.

Ako ale doplnil šéf spoločnosti ČEPS, vysoká investícia do regulačných transformátorov môže priniesť aj úspory. „Čiastočné sprevádzkovanie prispelo k minimalizácii využitia mimoriadne nákladných nápravných opatrení. Do spustenia všetkých PST transformátorov, teda len za prvých šesť mesiacov tohto roku, môžeme ušetriť až desiatky miliónov českých korún,“ zdôraznil.

Problém aj v SR

V roku 2013 Slovenská elektrizačná prenosová sústava spolu s ďalšími prevádzkovateľmi prenosových sústav v krajinách V4, firmami  ČEPS, MAVIR a PSE publikovali štúdiu, kde upozornili na neustále sa opakujúce ohrozenia ich elektrizačných sústav a vyzvali k zmene vymedzenia obchodných zón.

Nápory elektriny zo severu Európy sú stále problémom aj na Slovensku. „Rastúce výmeny elektriny medzi vzájomne prepojenými prenosovými sústavami v Európe, a to či už v dôsledku spájania trhov s elektrinou, alebo v dôsledku pripájania veľkých parkov obnoviteľných zdrojov energie v severnej časti Európy, predstavujú pre spoločný profil Slovenska a Maďarska výraznú záťaž,“ uviedol nedávno generálny riaditeľ SEPS Miroslav Obert.

Slovensko a Maďarsko podpísali zmluvu o výstavbe dvoch cezhraničných prepojení elektrizačnej sústavy. Realitou by sa mali stať do konca roka 2020. „Práve tieto nové prenosové vedenia majú eliminovať v prevádzke a riadení našich prenosových sústav výskyt rizikových stavov súvisiacich so spomínanými transeurópskymi tokmi elektriny,“ uzavrel.

© energia.sk
Foto: ČEPS