ACER: Integrácia trhu s plynom napreduje rýchlejšie než pri elektrine

Integrácia európskeho trhu s plynom prebieha hladšie než je to v prípade elektriny. Hlavný problém je v tom, že prevádzkovatelia elektrizačných sústav ponúkajú obmedzený objem kapacity pre obchodovanie medzi rôznymi zónami. Pokiaľ ide o vyspelosť plynárenského hubu, Slovensko vďaka Ukrajine zaznamenalo pokrok.

„Pre veľkoobchodné trhy s elektrinou je jednou z najvážnejších bariér pre ďalšiu integráciu v Európe obmedzené množstvo kapacity medzi zónami, ktoré dávajú prevádzkovatelia prenosových sústav (TSOs) k dispozícii pre obchodovanie,“ uviedla európska agentúra ACER na základe výsledkov monitorovania trhov s energiami za minulý rok. Za najvyššiu prioritu preto označuje rovnaké zaobchádzanie zo strany TSOs vnútri obchodných zón aj pri výmenách medzi rôznymi zónami a tiež užšia koordinácia medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav.

Jedným z ukazovateľov integrácie národných trhov je cenová konvergencia na dennom trhu, ktorá závisí najmä od efektívneho využitia prepojení a existujúcej infraštruktúry. Na niektorých hraniciach, vrátane česko-slovenskej, sa rozpätie medzi cenami (spread) pohyboval v priemere pod 50 centov za megawatthodinu.

Obrovské rozdiely naprieč Európou sa potvrdili aj v prípade poskytovania regulačnej elektriny a cien za podporné služby, keďže každý TSO používa vlastnú schému zaisťovania a nákupu podporných služieb v závislosti od nákladov dostupných flexibilných zdrojov, podielu obnoviteľných zdrojov aj úrovne rozvoja domáceho trhu.

Niektoré krajiny vrátane Slovenska aplikujú pri obstarávaní podporných služieb cenovú reguláciu.

„Umelé znižovanie nákladov na obstaranie regulačnej energie prostredníctvom cenovej regulácie je kontraproduktívne. Cieľom by nemalo byť garantovať najnižšie možné ceny za regulačnú elektrinu, ale zaistenie efektívnej tvorby ceny, t.j. cien reflekutujúcich ´skutočnú´ hodnotu flexibility,“ upozornil ACER.

K zlepšeniu integrácie trhov s podpornými službami by mal prispieť pripravovaný sieťový predpis pre udržiavanie výkonovej rovnováhy.

Trh s plynom

Oveľa lepšie podľa Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky fungujú obchodné uzly (huby) a cenová konvergencia v plynárenstve, k čomu prispieva hlavne pokrok pri implementácii sieťových predpisov. Avšak aj tu sú evidentné geografické rozdiely - najnižšia úroveň obchodovania aj likvidity je na trhoch krajín juhovýchodnej Európy.

Z pohľadu zobchodovaného objemu plynu a vyspelosti obchodných uzlov sa Slovensko podľa ACER-u posunulo medzi rozvíjajúce sa trhy s plynom, čiže približne na úroveň Dánska, Poľska či Španielska. Oproti sezóne 2015/16 zobchodovaný objem plynu narástol až o 67 %. Prispieva k tomu predovšetkým predaj plynu na Ukrajinu.

Zle na tom podľa európskej agentúry nie sme ani z pohľadu diverzifikácie zdrojov – ACER odhadol až 7 rôznych geografických zdrojov pre dodávky plynu na Slovensko.

Vlani ešte zväčša pokračoval klesajúci trend cien na burzách v prípade elektriny aj plynu, čo sa odzrkadlilo aj na maloobchodných cenách. 

V tohtoročnom 6. vydaní monitorovacej správy ACER-u sa väčšia pozornosť venuje aj energetickým trhom štátov v susedstve EÚ, ktoré sú členmi Energetického spoločenstva. Typické pre tieto krajiny sú vyššie ceny energií, ktoré platia domácnosti. V prípade priemyselných odberateľov sa zaznamenáva pomalý pokles cien. Vo všetkých týchto štátoch sa tiež uplatňuje cenová regulácia.

© energia.sk