Optimalizácia nákladov na energie a palivá v podmienkach železničného prepravcu

Údaje spotreby sú párované s údajmi o polohe na trati, prevádzkovými informáciami o jazde daného vlaku, ako aj s priebežnými vstupnými údajmi od rušňovodiča o druhu vykonávanej činnosti. Na základe takejto kategorizácie umožňuje systém železničnému prepravcovi sumárny reporting rozdelenia spotreby na jednotlivé činnosti.

Základnou funkciou riešenia IPESOFT REMS  (Railways Energy Management System) je detailné online sledovanie spotreby elektrickej trakčnej energie a nafty železničného prepravcu. Získané údaje spotreby sú spárovávané s údajmi o polohe na trati, prevádzkovými informáciami o jazde daného vlaku, ako aj s priebežnými vstupnými údajmi od rušňovodiča o druhu vykonávanej činnosti. Na základe takejto kategorizácie systém umožňuje železničnému prepravcovi sumárny report rozdelenia spotreby na jednotlivé činnosti. Systém umožňuje predikciu presnej spotreby energie, jej riadenie, ako aj zavádzanie štandardov spotreby trakčných energií súvisiacich s prepravou.

Zdroj: Flickr.com/Visionstyler Press, licencia Creative Commons

 

Systém šetrí dopravcovi náklady na viacerých úrovniach

Funkcie systému sú zabezpečované pomocou dvoch subsystémov:

  • Funkcie obchodného dispečingu – patrí sem optimalizácia pokrytia energetických potrieb prepravcu v nadväznosti na grafikon vlakovej dopravy, zabezpečenie spolupráce s partnermi na liberalizovanom elektroenergetickom trhu, zabezpečenie činností obchodníka na liberalizovanom trhu s elektrinou na nákup a predaj elektriny a podporných služieb.
  • Funkcie energetického dispečingu zahrňujú plánovanie spotreby elektriny na základe prepravy s väzbou na jej nákup, plánovanie spotreby nafty a minimalizácia jej skladových zásob, operatívne riadenie spotreby elektriny s cieľom minimalizovať náklady na odchýlku, vyhodnocovanie spotreby elektriny, resp. nafty s cieľom hľadania variantu optimálnej prepravy, regulácia bilančnej oblasti železničnej spoločnosti, integrácia s inými systémami prepravcu.

Systém REMS prepája svet IT, energetiky a železničnej prepravy. Umožňuje využiť informácie z iných informačných systémov a zdieľať akékoľvek dáta pre potreby iného informačného systému. Základom systému je presné meranie údajov v reálnom čase zo všetkých miest spotreby a ich prenos na jedno miesto v pravidelných, čo najkratších intervaloch. Zozbierané údaje následne umožňujú paralelné spracovanie dát, ktoré prebieha online, a ich ukladanie v jednotnom formáte časových radov. Prepravcovi systém umožňuje:

  • detailné sledovanie spotreby, ktoré poskytuje prepravcovi presné a aktuálne informácie o polohe, spotrebe a iných prevádzkových parametroch jednotlivých vlakových súprav. Vie konkrétne mapovať, koľko energie daný vlak spotrebuje v danom momente, či nastali odchýlky spotreby od stanovenej normy počas cesty a či dokáže detekovať ich príčinu.
  • optimalizáciu prevádzky. Všetky zozbierané hodnoty systém spracováva a vytvára súbory informácií na ďalšie použitie pre manažment spoločnosti. Na základe ich vyhodnotenia je možné navrhnúť optimálne riešenie na prevádzku a efektívne využitie energií, je možné analyzovať a kontrolovať energetickú náročnosť úsekov, optimalizovať zloženie a radenie vlakových súprav a lepšie plánovať a riadiť chod celého systému za účelom minimalizácie nákladov za prepravu.
  • plánované riadenie spotreby. Umožní železničným spoločnostiam sledovať reálne údaje o spotrebe konkrétnych vlakových súprav aj podľa ich hmotnosti a veľkosti. Zároveň majú detailne monitorované spotreby energií na konkrétnych železničných tratiach.
  • vstup na trhy a nákup energií. Na základe komplexných údajov o spotrebe energií môže železničná spoločnosť sama nakupovať energie a vstupovať na trhy s energiami. Môže dosahovať lepšie nákupné ceny a využívať výhody plynúce z liberalizácie trhu s energiami. Zároveň na základe detailného plánu spotreby nafty umožní prepravcovi minimalizovať finančné náklady.

Foto: Flickr.com/twistyfoldy.net, licencia Creative Commons

 

Systém v praxi

JSC TransTelecom, dcérska spoločnosť Kazachstanských štátnych železníc „Kazakhstan temir zholy“ (KTZ) podpísala v októbri 2012 dohodu o znižovaní energetickej spotreby v sektore. Železnice pristúpili k implementácii automatizovaného systému riadenia energetického manažmentu - REMS. Informácie získané pomocou systému RE umožnia znížiť spotrebu energie a KTZ očakáva potenciálne úspory elektrickej energie vo výške 7 % spotreby a 13 % úspor v spotrebe motorových palív. Spoločnosť IPESOFT, ktorá inštalovala systém a zariadenia na meranie paliva, teploty, rýchlosti a ďalších prevádzkových ukazovateľov do 2.000 lokomotív. Tieto údaje bude využívať REMS, ktorý po zozbieraní dát informácie zanalyzuje, vytvorí správy a vydá odporúčania na zlepšenie energetického využitia. Do projektu sa zapojila aj spoločnosť HP, ktorá pripojí REMS k existujúcim systémom, transformuje infraštruktúru do jedného celku, poskytne hardvér a zmodernizuje dátové centrum železníc.

Pomocou odporúčaní systému budú môcť KTZ zvýšiť úsporu energií a pracovať efektívnejšie. Projekt je súčasťou inovačného programu KTZ. Cieľom je modernizácia časti dopravnej infraštruktúry a zvýšenie globálnej konkurencieschopnosti krajiny.

(c) energia.sk

Odborní partneri