Analýza: Situácia v oblasti OZE v Európe

Každoročne Observ'ER vydáva správu o stave OZE v krajinách Európskej únie. Vo februári 2012 vyšlo 11. vydanie správy "The State of renewable energies in Europe 2011“, v ktorej sa nachádzajú nielen základné informácie o obnoviteľných zdrojov energie a ich využití, ale predovšetkým analýza vzťahov medzi produkciou energie z OZE, zamestnanosť a finančným obratom v členských štátoch EÚ. Dáta v edícií "2011" zhŕňajuú stav ku koncu roka 2010. Portál energia.sk prináša krátky úvod do analýzy.

V roku 2010 sa obnoviteľné zdroje (OZE) podieľali vo všetkých štátoch EÚ spoločne podielom 12,4 % na celkovej hrubej konečnej spotreby energie, zatiaľ čo v roku 2009 to bolo 11,5 %. Ide tak o medziročný nárast +0,9 percentuálneho bodu.

Ukazovateľ

2009

2010

Podiel OZE na hrubej konečnej spotrebe energie

11,5 %

12,4 %

Podiel OZE na celkovej spotrebe elektrickej energie

18,2 %

19,8 %

Podiel OZE na hrubej domácej spotrebe energie

9,1 %

9,9 %

Zamestnanosť v oblasti OZE

910 tis. pracovných miest

1,11 mil. pracovných miest

Ekonomická aktivita v sektore OZE

120 mld. EUR

127 mld. EUR

Tab. Základné ukazovatele

Z tabuľky vyplýva, že v oblasti OZE došlo k nárastu všetkých vyššie spomenutých parametrov. Rast využívania OZE súvisí so zvýšením konečnej spotreby pevnej biomasy určenej na vykurovanie počas dlhšej vykurovacej sezóny, ale aj so zvýšením produkcie elektriny z OZE pomocou nových technológií v oblasti vodnej, veternej a solárnej energetiky a biomasy.

V krajinách EÚ sa celkovo vyprodukovalo 145 Mtoe primárnej energie (Mtoe - energetická hodnota ekvivalentu mil. ton ropy), v porovnaní s plánovaným objemom 136,8 Mtoe. Členské štáty EÚ plánujú i naďalej získavať energiu z OZE, aby tak dosiahli stanovený cieľ – 20 % energie získanej o OZE do roku 2020.

Socio-ekonomické ukazovatele

Vplyv sektoru OZE možno sledovať na základe dvoch hlavných makroekonomických ukazovateľov:

  • zamestnanosť: v členských štátoch EÚ v odvetví OZE pracovalo 1,114 mil. ľudí v roku 2010, čo predstavuje 25 %-ný nárast oproti roku 2009,
  • finančný obrat: ekonomická aktivita sektora OZE dosiahla 127 mld. EUR, ide o 15 % zvýšenie v porovnaní s rokom 2009.

Hodnotenie Slovenska

V rámci hodnotenia stavu OZE v jednotlivých krajinách sa v správe nachádzajú aj údaje o Slovensku:

Typ energie

Ukazovateľ

2009

2010

Veterná energia

Inštalovaný výkon

5 MW

5 MW

Output

0,0 TWh

0,0 TWh

Slnečná energia

Inštalovaný výkon

0,2 MWp

143,8 MWp

Output

0,2 GWh

80 GWh

Vodná energia

Inštalovaný výkon

89 MW

92 MW

Output

116 GWh

104 GWh

Geotermálna energia

Priame využitie

130,6 MWth

130,6 MWth

Bioplyn

Energetická hodnota

16,3 ktoe

12,2 ktoe

Output

22 GWh

22 GWh

Biopalivá

Spotreba

162,821 ktoe

177,701 ktoe

Biomasa

Output

0,647 Mtoe

1,740 Mtoe

Produkcia elektriny

0,493 TWh

0,614 TWh

Vysvetlivky: MWp - Jednotka výkonu solárneho panelu v bode maximálneho výkonu za štandardných podmienok, MWth – jednotka tepelného výkonu, toe – energetická hodnota ekvivalentu tony ropy, ktoe - energetická hodnota ekvivalentu tisíc ton ropy.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých OZE na Slovensku nájdete:

Poznámka: Uvedené zdroje treba študovať s ohľadom na rok publikovania konkrétnej správy.

(c) energia.sk

Zdroj: Observ'ER

Odborní partneri