Analýza: V EÚ dochádza k spomaleniu rozvoja veternej energie

Situácii v oblasti veternej energie v krajinách Európskej únie sa venuje nedávna analýza z februára 2012. Nachádzajú sa v nej nielen základné informácie o veterných elektrárňach a ich využití, ale predovšetkým ide o analýzu trhu s veternou energiou vo svete i členských štátoch EÚ. Dáta zhŕňajú stav ku koncu roka 2011. Portál energia.sk prináša krátky úvod do analýzy.

Bez ohľadu na hospodársku krízu veterná energia aj naďalej získava na popularite, hoci na trhoch dochádza k spomaleniu rastu odvetvia.

Do konca roku 2011 predstavoval globálny inštalovaný výkon veterných turbín približne 238,5 GW. K svetovému rastu výkonu prispelo predovšetkým budovanie elektrární na rozvíjajúcich sa trhoch. V rámci EÚ došlo ku koncu roka 2011 k inštalácii 94,1 GW. Na trhu s veternými turbínami tak došlo v rámci krajín EÚ k 5,9 % -nému poklesu.

Ukazovateľ

2010

2011

Inštalovaný výkon veterných elektrární v pobrežných vodách (offshore)

788,1 MW

1.139,9 MW

Kumulovaný výkon veterných elektrární v pobrežných vodách (offshore)

3.032,0 MW

3.820,1 MW

Produkcia elektrickej energie

149,1 TWh

172,1 TWh

Tabuľka č.1: Off-shore veterné parky v EÚ - ročné prírastky

V roku 2011 poklesol globálny inštalovaný výkon v nových projektoch na úroveň približne 9.367,7 MW oproti roku 2010, kde dosahoval 9.951,6 MW. Celková kapacita veternej energie v rámci EÚ na úrovni 94,1 GW, zodpovedá 187.2 kW výkonu na tisíc obyvateľov. Objem inštalovanej kapacity vo vzťahu k počtu obyvateľov potvrdzuje fakt, že medzi najväčších producentov energie z vetra patria:

  • Dánsko s 706,2 kW na 1.000 obyvateľov,
  • Španielsko s 469,6 kW na 1.000 obyvateľov,
  • Portugalsko s 403,4 kW na 1.000 obyvateľov.

Aj keď z predchádzajúcich údajov v tabuľke vyplýva, že objem inštalovaného výkonu nových projektov veterných elektrární v pobrežných vodách medziročne poklesol, ich celkový výkon vzrástol na 3.820.1 MW. Podľa analýzy EurObserv'ER, produkcia v EÚ-27 sa zvýšila zo 149,1 TWh v roku 2010 na 172 TWh v roku 2011, čo predstavuje nárast o 15,5 %.

Hodnotenie Slovenska

V rámci hodnotenia stavu veterných elektrární v jednotlivých krajinách sa v analýze nachádzajú aj údaje o Slovensku:

Ukazovateľ

2010

2011*

Celkový inštalovaný výkon veterných elektrární

3,1 MW

3,1 MW (v roku 2011 nedošlo k inštalácií nových veterných zdrojov - 0 MW)

Inštalovaný výkon v prepočte na tisíc obyvateľov

0,6 kW/1.000 obyv.

0,6 kW/1.000 obyv.

Produkcia elektrickej energie

0,006 TWh

0,006 TWh

Tabuľka č. 2: Situácia na Slovensku - celkový inštalovaný výkon

Ďalšie informácie o OZE sa nachádzajú v správe "The State of renewable energies in Europe 2011“, ktorá prináša nielen základné informácie o obnoviteľných zdrojov energie a ich využití, ale predovšetkým analýzu vzťahov medzi produkciou energie z OZE, zamestnanosť a finančným obratom v členských štátoch EÚ.

(c) energia

Zdroj: Observ'ER

Odborní partneri