Spoločná štúdia SEPS, ČEPS, MAVIR a PSE k problému neplánovaných tokov elektriny v regióne

Neplánované toky elektrickej energie, ktoré sú dôsledkom spoločnej nemecko-rakúskej obchodnej zóny a súčasne nedostatočných kapacít na prenos elektrickej energie v rámci nej, predstavujú vážny problém pre bezpečnú prevádzku prenosových sústav v krajinách V4. Po spoločnom stanovisku operátorov prenosových sústav Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska z marca 2012 bola v januári 2013 publikovaná druhá štúdia. Portál energia.sk prináša preklad jej záveru.

Úspešná implementácia jednotného európskeho trhu s elektrinou závisí na spôsobe, akým sa zosúladia pravidlá cezhraničného obchodovania s elektrinou s technickými kapacitami prepojených energetických systémov. Najvyššou prioritou je, aby sa pravidlá cezhraničného obchodovania zakladali na koordinovanom výpočte a alokácii prenosových kapacít. Prevádzkovatelia prenosových sústav (TSOs) z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska pokladajú za správnu odpoveď na budúce výzvy alokačnú metódu flow-based (FBA). Na druhej strane je nevyhnutné, aby sa metóda FBA, veľmi spoľahlivá v rovine teórie, i správne aplikovala a aby tak preukázala svoju spoľahlivosť v praxi. V tomto ohľade musia trhové pravidlá pre cezhraničné obchodovanie zabezpečiť, aby sa všetky cezhraničné transakcie koordinovali takým spôsobom, ktorý zabezpečí ich vzájomné previazanie, správnu koordináciu výsledných energetických tokov a vezme do úvahy obmedzenia celého prepojeného energetického systému.


Obrázok: Definícia neplánovaného toku (zdroj: štúdia)

Táto potreba je hlavnou hnacou silou pre opakované nastoľovanie požiadaviek Poľska, Česka, Slovenska a Maďarska na koordináciu obchodovania medzi Nemeckom a Rakúskom v budúcom mechanizme prepájania trhov pomocou FBA. Pokladáme za neakceptovateľnú situáciu, v ktorej najväčšie objemy transakcií v regióne nie sú predmetom koordinácie podľa regionálnych a európskych pravidiel pre cezhraničný obchod. Ako bolo oznámené v predošlej komunikácii krajín V4 (napr. v spoločnom komuniké „Position of ČEPS, MAVIR, PSE Operator and SEPS regarding the issue of Bidding Zones Definition“ z marca 2012), dôsledkom vyššie spomenutého nedostatku koordinácie je opakujúce sa objavovanie bezpečnostných hrozieb v našich energetických systémoch a obmedzovanie dostupných cezhraničných kapacít pre účastníkov trhu pre obchodovanie medzi krajinami V4 a ostatnými časťami Európy, predovšetkým západnej Európy.


Obrázok: Priemerné neplánové toky v Európe [MW], 01/2011-12/2012

Predstavená druhá štúdia prevádzkovateľov prenosových sústav z krajín V4 potvrdzuje oprávnenosť našich požiadaviek. Objem komerčných transakcií medzi Nemeckom a Rakúskom, ktorý sa približuje takmer tretine komerčných transakcií v celom regióne strednej a východnej Európy, priamo súvisí s úrovňou neplánovaných tokov a môže zvyšovať riziko ohrozenia prenosových sústav v susedných krajinách.

Prevádzkovatelia prenosových sústav z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska sú i naďalej odhodlaní pracovať na implementácii cezhraničných riešení prepájania trhov (market coupling), ktoré sa zakladajú na správnej aplikácii alokačnej metódy flow-based. Krajiny V4 sú si vedomé výziev, ktoré sa spájajú s vyššie spomenutými požiadavkami. Na druhej strane, týmto výzvam je nutné čeliť, najmä ak sú prevádzkovatelia prenosových sústav a regulačné úrady motivované a chcú riešiť problémy, ktoré v tomto čase podrývajú proces integrácie. TSOs z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska zdôrazňujú skutočnosť, že sú pripravení preskúmať všetky možné riešenia, ktoré umožnia vytvorenie budúceho európskeho trhu.

(c) energia.sk