Riadenie „inteligentnej“ spotreby energie umožní vzdelávať spotrebiteľov

Očakávania v oblasti využívania inteligentných meračov, tzv. smart meteringu a technológií inteligentných sietí, t. j. smart grid sú vysoké a v dlhodobom horizonte by mohli poskytnúť riadenie individuálnej spotreby energie. Spotrebitelia, ktorí čoraz viac získavajú kontrolu nad vlastnou spotrebou energie, zlepšujú vplyv na životné prostredie a aj ich riadenie nákladov môže byť pevne spojené s termínom inteligentné siete, tzv. smart grid.

Komunikácia a spravodajstvo súvisia s vládnymi ekonomickými stimulačnými balíčkami a environmentálne priority hrali úlohu pri budovaní tohto vnímania. Ďalšia podpora prišla z časopisov zameraných na spotrebiteľov, kde napríklad na obálke jedného z nich dali čitateľom do pozornosti "Mimoriadne riešenia pre energeticky čisté storočie" a na 20. mieste zostaveného zoznamu zelených technológií sa objavili „inteligentné merače“. Dokonca aj mnohé spotrebiteľské prieskumy zamerané na budúce spotrebiteľské energetické požiadavky a potreby, vrátane našich vlastných z roku 2007 a 2009 Global Utility Consumer Surveys, môžu prispieť k nastaveniu očakávaní pomocou otázok o budúcnosti bohatej na dáta, nástroje pre kontrolu využitia energie, nové produkty a servis.

Hlavným zámerom pre Global Utility Consumer Survey 2011 neboli presvedčivé produkty a služby pre spotrebiteľov v budúcnosti, ani sme nechceli upozorniť na užitočné postupy a kroky v rámci zvýšenia energetickej účinnosti, ktorú umožňujú lepšie technológie a dáta. Namiesto toho sme sa snažili odhaliť kľúč prepojení, ktoré definujú súčasné spotrebiteľské očakávania. Zistili sme, že tieto prispievajú z dlhodobého hľadiska k silnejšiemu vnímaniu prostredia, no sú v rozpore s krátkodobou neochotou:

  • Spotrebiteľské vnímanie zamerané na úsporu peňazí a znižovanie vplyvu na životné prostredie – stále pretrváva, ale energetická nezávislosť a národné ekonomické výhody sa dostávajú do centra pozornosti.
  • Novšie vnímanie – ktoré zo súkromnej hrozby spôsobenej zvýšenou dostupnosťou energetických dát – vytvorí niekoľko postojov z rôznych hľadísk
  • Znalosti spotrebiteľov o ich energetických transakciách silne korelujú s vnímaním, ktoré ovplyvňuje ochotu prijať inteligentné merače spotreby energie a zmeniť zaužívané zvyky v energetickej spotrebe.
  • Napriek svojmu významu, je úroveň vedomostí spotrebiteľov o energii a jej poskytovateľoch - aj na tých základných úrovniach – nedostatočná.

Tieto faktory možno najlepšie vysvetliť v kontexte spotrebiteľského prostredia, ktoré rozoznáva, že očakávania poháňa vnímanie spotrebiteľov, vnímanie je tvorené zapamätanými a osvojenými znalosťami a znalosti sú zachované v rámci základných osobných vplyvov. Ďalšie základné informácie by mali spotrebiteľa poučiť a zvýšiť jeho vedomostnú základňu, no nie len prostredníctvom tradičných nástrojov, ale je potrebné využívať aj nové vplyvy so špecifickými správami a kanálmi, ktoré budú prispôsobené na mieru – tzn. pre rôzne vekové skupiny.

Aby boli spotrebitelia lepšie informovaní a aby informácie splnili svoj účel, aké sú najlepšie spôsoby odovzdávania správ? Najvýznamnejšie zistenia o správach a ich vplyvov vychádza z pohľadu na celkový podiel zdrojov, ktoré majú významný dosah na vedomosti spotrebiteľov a ich vnímanie. Z tohtoročného prieskumu vyplýva, že až 55 % dosahujú informačné zdroje mimo kontrolu distribútora. Zvyšných 45 % však stále môže významne kontrolovať. Uvedený fakt poukazuje na výrazný posun v moci správ: užívatelia sa v súčasnosti spoliehajú menej na informácie, ktoré pochádzajú od poskytovateľov energetických zdrojov.

Záver

Bez dobrej znalostnej úrovne, na ktorú sa môžu spoľahnúť, spotrebiteľ môže fungovať len s informáciami získanými prostredníctvom svojich najvernejších kanálov, aj keď môžu byť nepresné. Firmy podieľajúce sa na plánovaní, rozmiestnení a rozvoji podnikania v súvislosti so smart grids a technológiami inteligentných meračov, by mali vziať do úvahy nasledujúce informácie zamerané na riešenie kritickej medzery v reťazci vplyv-znalosti-vnímanie-očakávanie:

  • je potrebné uvedomiť si niektoré stimuly a distribučné kanály, ktoré majú svoje demografické špecifiká. Ich efektívnosť možno dosiahnuť správnym prepojením správ a kanálov, čo optimalizuje ich vplyv.
  • využitie kľúčových poznatkov z behaviorálnej vedy i ekonómie zladí reakcie spotrebiteľov so znalosťou zdrojov a poskytovateľom správy.
  • opustiť úsilie v krátkodobom horizonte vzdelávať spotrebiteľov o detailoch inteligentných meračov a inteligentných sietí. Namiesto toho by sa mali zamerať na informácie pre najširšiu verejnosť vrátane ochrany osobných údajov a poskytnúť vlastné výukové materiály pre tých, ktorí sú pripravené na komplexnejšie a detailnejšie informácie.
  • prípravou rozsiahlejšej sociálnej komunikačnej stratégie možno osloviť skupiny, kde tradičná komunikácia (účet a reklamy) nedokáže pripojiť dodávateľa s významnými skupinami zákazníkov. To platí najmä pre spotrebiteľov so silnou rodinou dynamikou a spotrebiteľov mladších ako 25 rokov.
  • vyplnenie medzier v znalostiach o smart grids a inteligentných meračoch umožnia nové marketingové techniky, ktoré sa využívajú aj v ďalších priemyselných odvetviach zameraných na technologické zapojenie spotrebiteľov.

(c) energia
Text vznikol na základe podkladov IBM Institute for Business Value study

Zdroj: IBM